ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
แถว 448: แถว 448:
 
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-01-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-01-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-01-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-01-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-01-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 455: แถว 455:
 
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-02-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-02-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-02-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-02-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-02-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 462: แถว 462:
 
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-03-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-03-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 469: แถว 469:
 
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-03-01-2.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-03-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 476: แถว 476:
 
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-03-07.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-03-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 483: แถว 483:
 
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-03-10.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-03-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 490: แถว 490:
 
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
 
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
*[[media:Ps-03-11.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-03-11instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-11instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-11filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-11filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 497: แถว 497:
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 504: แถว 504:
 
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-01-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-01-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 511: แถว 511:
 
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
 
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-01-2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 518: แถว 518:
 
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 525: แถว 525:
 
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-03.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 532: แถว 532:
 
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 539: แถว 539:
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-04-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-04-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 546: แถว 546:
 
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-04-2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-04-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-04-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 553: แถว 553:
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-05.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-05instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-05filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 560: แถว 560:
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-06.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-06instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-06filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 567: แถว 567:
 
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-06-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290299.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-06-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-06-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 574: แถว 574:
 
| ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
 
| ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-06-2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290298.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-06-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06-2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-06-2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 581: แถว 581:
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
 
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-07.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297220.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-07instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-07filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 588: แถว 588:
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-08.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297908.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-05-08instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-08instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-08filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-08filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 595: แถว 595:
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-09.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297231.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-09instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-09instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-09filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-09filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 602: แถว 602:
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
| แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-10.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296503.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 609: แถว 609:
 
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-12.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-12instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-12filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 616: แถว 616:
 
|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-05-12-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-05-12-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-12-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 623: แถว 623:
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-07-01.pdf|แบบฟอร์ม]]
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ps-07-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 630: แถว 630:
 
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-07-02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-07-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 637: แถว 637:
 
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-07-03.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-07-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 644: แถว 644:
 
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 
|
 
|
*[[media:Ps-07-04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Ps-07-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 651: แถว 651:
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 
|
 
|
*[[media:Sk01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363375.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:SK01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:SK01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 658: แถว 658:
 
| คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 
| คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 
|
 
|
*[[media:Sk02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363379.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:SK02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:SK02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 665: แถว 665:
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Sk03.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363377.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:SK03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:SK03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 672: แถว 672:
 
| งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
| งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Sk04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363378.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:SK04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:SK04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 679: แถว 679:
 
| รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
| รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
 
|
 
|
*[[media:Sk04-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzyz/~edisp/uatucm363376.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:SK04-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK04-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:SK04-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:SK04-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 686: แถว 686:
 
| ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
| ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|
 
|
*[[media:Nm1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 693: แถว 693:
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
 
|
 
|
*[[media:Nm2.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm2instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm2filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 700: แถว 700:
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
 
|
 
|
*[[media:Nm3.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm3instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm3instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm3filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm3filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 707: แถว 707:
 
| แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
 
| แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
 
|
 
|
*[[media:Nm4.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm4instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm4instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm4filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm4filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 714: แถว 714:
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
 
|
 
|
*[[media:Nm5.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm5instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm5instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm5filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm5filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 721: แถว 721:
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง
 
| แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง
 
|
 
|
*[[media:Nm6.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm6instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm6instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm6filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm6filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 728: แถว 728:
 
| แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
 
| แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
 
|
 
|
*[[media:Nm7.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm7instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm7instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm7filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm7filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 735: แถว 735:
 
| รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
 
| รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
 
|
 
|
*[[media:Nm8.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzex/~edisp/uatucm311134.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm8instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm8instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm8filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm8filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 742: แถว 742:
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)
 
|
 
|
*[[media:Nm9.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm9instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm9instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm9filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm9filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 749: แถว 749:
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)
 
|
 
|
*[[media:Nm10.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm10instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm10filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 756: แถว 756:
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
 
| แบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
 
|
 
|
*[[media:Nm10-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290560.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Nm10-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm10-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Nm10-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Nm10-1filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 763: แถว 763:
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 
|
 
|
*[[media:Nr01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296817.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:NL01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:NL01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 770: แถว 770:
 
| คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 
| คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
 
|
 
|
*[[media:Nr02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297822.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:NL02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:NL02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 777: แถว 777:
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
|
 
|
*[[media:Nr03.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296815.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:NL03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:NL03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 784: แถว 784:
 
| งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
| งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
|
 
|
*[[media:Nr04.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296814.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:NL04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL04instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:NL04filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 791: แถว 791:
 
| รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
| รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
 
|
 
|
*[[media:Nr04-1.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzcx/~edisp/uatucm371738.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:NL04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL04-1instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:NL04กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:NL04กfilled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 798: แถว 798:
 
| คำขอเบิกสาร Marker
 
| คำขอเบิกสาร Marker
 
|
 
|
*[[media:Marker01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290485.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Marker01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Marker01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 805: แถว 805:
 
| บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 
| บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 
|
 
|
*[[media:Marker02.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Marker02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker02instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Marker02filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 812: แถว 812:
 
| รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 
| รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
 
|
 
|
*[[media:Marker03.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290483.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Marker03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker03instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Marker03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Marker03filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 819: แถว 819:
 
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 
|
 
|
*[[media:Lubricantoil01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296541.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[[media:Lubricantoil01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Lubricantoil01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Lubricantoil01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Lubricantoil01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 826: แถว 826:
 
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 
| บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
 
|
 
|
*[[media:Solvent01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296550.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Solvent01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Solvent01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Solvent01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Solvent01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
แถว 833: แถว 833:
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
 
| คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
 
|
 
|
*[[media:Ex-JDA-01.pdf|แบบฟอร์ม]]  
+
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298610.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[[media:Ex-JDA-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ex-JDA-01instruction-oil.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ex-JDA-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ex-JDA-01filled-oil.pdf|ตัวอย่าง]]

รุ่นเมื่อ 12:08, 20 เมษายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

น้ำมันแก๊สโซฮอล์
น้ำมันไบโอดีเซล
น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
น้ำมันก๊าด
สารละลายไฮโดรคาร์บอน

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ระบุความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่มิได้ผลิตจากการปิโตรเลียม ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงหรือใช้แทนน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้วข้างต้น

คุณลักษณะสินค้า

คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมัน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันเบนซิน
คุณลักษณะสินค้าประเภทน้ำมันดีเซล
คุณลักษณะสินค้าประเภทก๊าซ
คุณลักษณะสินค้าประเภทสารละลายไฮโดรคาร์บอน
ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย
B1 มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
B2 มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
B7 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
B4 ค่าออกเทน ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
A2, B5, C5, D3 มีหน่วยนับเป็นลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
D3 มีหน่วยนับเป็นก.ก. เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
A2, E6 มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
A3, B6, C6, D4, E7 ที่มา ที่มาของสินค้า
A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
B3, C3 มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่ มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
มีเลขเจพี เลขเจพี
C2 มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
C10 จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่
C10 เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่
C1 มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
C4 จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย
มีค่าความหนืด มีค่าความหนืด
A6 มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
E10 มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าสารละลายไฮโดรคาร์บอน
E5 มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ
D7 มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่ นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
D2 มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่ มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว
D1 มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า
A6 ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่
A6 นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่
E1 มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่ มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่
E2 มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่ มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่
E4 เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่ อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)
C11 มีวัตถุประสงค์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดหรือไม่ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
D9 มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ มีการนำไปใช้เข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
A10 มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือไม่ มีการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
A8 เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลวหรือไม่ เป็นน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันชนิดเหลว
A9 น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้วหรือไม่ น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

ระเบียบกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.5
(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.5
(3) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.85
(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.20
(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.975
01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีนและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายลิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 7
01.03 น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.726
01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
(1) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(2) น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอ พ่นนอกจาก (1) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 4.726
01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.440
(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.990
(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.930
(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.800
(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.480
(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.153
(6) น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5.85
(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
(2) ก๊าซอีเทนเหลว 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
(1) เอทิลินเหลว โพรพิลีนเหลว บิททีลีนเหลวไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
(1) ก๊าซอีเทน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(2) ก๊าซโพรเพน 23 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 2.17
(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 0
01.12 น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.64
01.13 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
(1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.64
(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0.053
01.14 สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีสรรพสามิตประกาศกำหนด
(1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 6.50
(2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 0
01.90 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ
(1) น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด
(ก) น้ำมันหล่อลื่นเหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร 5
(ข) น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลว และน้ำมันที่คล้ายกัน 0 กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม 5
(ค) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
(ง) น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
01.01 ถึง01.11 และ01.90 (1) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0
(2) น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด 0 ลิตร เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือ

กิโลกรัม เศษของกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งกิโลกรัม

0

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06/1 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสุรากลั่นชนิดเอทานอลที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06/2 ใบกำกับการขนส่งสุรากลั่นชนิดเอทานอลแปลงสภาพ
ภส.05-07 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-08 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีแสดงรายการจำหน่ายน้ำมันดีเซลในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในเขตต่อเนื่อง
ภส.05-09 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ
ภส.05-10 แบบคำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน แบบแจ้งการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ภส.05-12 แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
สค.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสินค้าสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้นำเข้าเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใบกำกับขนส่งสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
สค.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน ซึ่งขอใช้สิทธิตามกฎกระทรวงที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนเพื่อจำหน่ายให้ผู้ใช้ ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
สค.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
สค.04 งบเดือนแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
สค.04 ก รายละเอียดแสดงการรับ - จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน
น.ม. 1 ใบแจ้งการรับ-จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 2 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
น.ม. 3 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ
น.ม. 4 แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ-จ่ายผ่านมาตรวัด
น.ม. 5 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง
น.ม. 6 แบบรายการบันทึกการตรวจวัดและคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซที่บรรลุในเรือลำเลียง
น.ม. 7 แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์
น.ม. 8 รายการค่าภาษีน้ำมันและผลติภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
น.ม. 9 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีต้นทาง)
น.ม. 10 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศ(สถานีปลายทาง)
น.ม. 10/1 แบบรายงานการจ่ายน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศ(สถานีปลายทาง)
นล.01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันของผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้ที่นำเข้าเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
นล.02 คำขออนุญาตและใบอนุญาต เป็นผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เสียภาษีในอัตราศูนย์ ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่นหรือผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้ำมันหล่อลื่น เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ใช้ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น
นล.03 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
นล.04 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
นล.04ก รายละเอียดแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน
แบบmarker 01 คำขอเบิกสาร Marker
แบบmarker 02 บัญชีประจำวันแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
แบบmarker 03 รายงานแสดงปริมาณการรับ-จ่าย สาร Marker
Lubricant oil 01 บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
แบบSolvent 01 บันทึกการตรวจปฏิบัติการตัวแทนหรือผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับสิทธิอัตราศูนย์
Ex-JDA-01 คำขอเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ใบตัดบัญชีการนำน้ำมันดีเซลออกจากสถานที่เก็บน้ำมันดีเซล บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย บัญชีประจำวันแสดงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย งบเดือนแสดงการนำน้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

การคำนวณภาษี

สินค้าน้ำมันได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = ( ปริมาณจำนวนลิตร x อัตราภาษีตามปริมาณ)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

น้ำมันเบนซิน ก. จำนวน 1,000 ลิตร

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (1,000 x 6.50) = 6,500
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 6,500 x 0.1 = 650 บาท
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ = 7,150 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ดังนี้