บริการสนามกอล์ฟ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 02:20, 19 พฤศจิกายน 2557 โดย Photchanan (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปของบริการสนามกอล์ฟ

ความรู้ทั่วไปของบริการสนามกอล์ฟ

Exploding golf ball

บริการสนามกอล์ฟเป็นบริการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบบริการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ดินจำนวนมากในการสร้างสนามกอล์ฟ ปกติสนามกอล์ฟจะมี 18 หลุมสำหรับการเล่นแต่ละรอบ หรือ 27 หลุม และ 36 หลุมตามลำดับ นักเล่นกอล์ฟจะเล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณรอบละ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดเวลาลงสนามกอล์ฟห่างกันกลุ่มละ 5 – 6 นาที สนามกอล์ฟจะมี Caddy (คนถือถุงกอล์ฟ) และรถกอล์ฟสำหรับให้บริการเช่าแก่ผู้เล่นกอล์ฟ สนามกอล์ฟมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากต้นทุนค่าที่ดินแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ยบำรุงรักษาสนามหญ้า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 50% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสนามกอล์ฟ

ความหมายของสถานบริการของกรมสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมายของการบริการและสถานบริการ ดังนี้

 • “บริการ” หมายความว่าการให้บริการในทางธุรกิจในสถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • “สถานบริการ” หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความรวมถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน

ความหมายของบริการสนามกอล์ฟของกรมสรรพสามิต

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ผู้ประกอบการกิจการสถานบริการสนามกอล์ฟ จำเป็นต้องเสียภาษีแก่กรมสรรพสามิต ตามอัตราการจัดเก็บที่กรมสรรพสามิตกำหนด

สนามกอล์ฟจัดเก็บภาษีใน อัตราร้อยละ 10 โดยให้คิดภาษีจากค่าสมาชิกและค่าบริการสนาม
(1) ค่าสมาชิก เสียอัตราภาษี 10 %
(2) ค่าบริการสนาม เสียอัตราภาษี 10 %
(3) รายรับอื่นๆ ยกเว้นภาษี


ประเภทบริการและคุณสมบัติของบริการสนามกอล์ฟ

ภาพรวมโครงสร้างข้อมูลและความเชื่อมโยงข้อมูล (Data Taxonomy) ของบริการ

การจัดประเภทบริการสนามกอล์ฟ (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของบริการสนามกอล์ฟให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนำไปใช้งาน คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภทบริการ

ประเภทบริการสนามกอล์ฟตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

 • 1101 สนามกอล์ฟ
  • 110101 ค่าสมาชิก
   • 11010101 รายรับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
   • 11010102 รายรับค่าโอน ค่าทำบัตร และค่าสมาชิกอื่นๆ
  • 110102 ค่าบริการสนาม
   • 11010201 รายรับค่าบริการใช้สนาม (ค่าปิดสนาม)
   • 11010202 รายรับค่าบริการใช้สนาม (แพ็คเกจ)
   • 11010203 รายรับค่าบริการใช้สนาม อื่นๆ** 11019999 รายรับอื่นๆ

คุณสมบัติของบริการสนามกอล์ฟ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • ประเภทบริการสนามกอล์ฟ
 • ราคาค่าบริการ