พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าสารทำลายชั้นบรรยากาศ

พิกัดสรรพสามิต รายการ พิกัดศุลกากร
12.1 สารทำลายชั้นบรรยากาศประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน
(1) คาร์บอนเตตระคลอไรด์
(2) ไตรคลอโรอีเทน
(3) ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน
(4) ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(5) ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน
(6) ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน
(7) คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน
(8) โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน
(9) โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน
(10) ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน
(11) อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (10)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 เมษายน 2563 เวลา 14:22