ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยาสูบ"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ)
(ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ)
แถว 64: แถว 64:
 
|-
 
|-
 
|'''เมล็ดยาสูบ''' มีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ด มีเส้นสานกันเป็นร่างแห
 
|'''เมล็ดยาสูบ''' มีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ด มีเส้นสานกันเป็นร่างแห
|[[File:tobaccoseed.jpg]]
+
| [[File:tobaccoseed.jpg]]
 
|-}
 
|-}
  

รุ่นเมื่อ 14:42, 29 สิงหาคม 2558

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “ยาสูบ” หมายถึง ยาสำหรับสูบ มีทั้งที่เป็นมวนและที่เป็นเส้นสำหรับสูบกล้อง ได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย

อีกความหมายของยาสูบ คือ ใบของต้นยาสูบ ที่หั่นเป็นเส้น ใช้ใบตองหรือใบจากเป็นต้น มวนสูบ
นอกจากนี้ยังหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิด Nicotiana tabacum L. ในวงศ์ Solanaceae ใบหั่นเป็นเส้นใช้กินกับหมากหรือมวนสูบ ทำเป็นผงใช้เป่าหรือสูดดม


ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ได้ให้ความหมายของสินค้ายาสูบที่จัดเก็บภาษี ดังนี้

"ต้นยาสูบ" หมายความว่า พืชนิโคเชียนาทาแบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM)
"พันธุ์ยาสูบพื้นเมือง" หมายความว่า ต้นยาสูบที่ปลูกในประเทศไทยมาแต่ดั้งเดิมและเมื่อบ่มด้วยแดดแล้วใบเป็นสีน้ำตาล
"ใบยา" หมายความว่า ใบยาสดหรือใบยาแห้งของต้นยาสูบ
"ยาอัด" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสูบซึ่งได้ป่นหรือย่อยและทำเป็นแผ่นโดยมีวัตถุอื่นเจือปนด้วยหรือไม่ก็ตาม
"ยาเส้น" หมายความว่า ใบยาหรือยาอัดซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและแห้งแล้ว
"ยาสูบ" หมายความว่า บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย
"บุหรี่ซิกาแรต" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่ซิการ์" หมายความว่า ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด
"บุหรี่อื่น" หมายความว่า ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซี่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่น ที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด
"ยาเส้นปรุง" หมายความว่า ใบยาซึ่งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ
"ยาเคี้ยว" หมายความว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งได้ปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

ชื่อของยาสูบ
  • ชื่อสามัญ Tobacco
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ Nicotianatabacum L. จัดอยู่ในวงศ์ SOLANACEAE ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ และมันฝรั่ง ยาสูบมีสารนิโคติน (nicotine) ที่มีสูตรทางเคมี C10H14N2 สารนี้ได้จากการสังเคราะห์ในส่วนราก โดยพบมากในส่วนของใบ
  • สมุนไพรยาสูบ ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีกว่า ยาซูล่ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), ยาซุ (กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), เกร๊อะหร่าเหมาะ (กะเหรี่ยงแดง), ยาออก (ลั้วะ), สะตู้ (ปะหล่อง), จะวั้ว (เขมร-สุรินทร์) เป็นต้น

ธรรมชาติของยาสูบแตกต่างจากพืชอื่นใบของยาสูบมีสารประกอบไนโตรเจนหมู่หนึ่งที่เรียกว่า “แอลคลอยด์” ซึ่งมีนิโคตินเป็นส่วนใหญ่นิโคตินเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวของยาสูบ หรืออาจกล่าวได้ว่านิโคตินคือยาสูบ ต้นยาสูบจะผลิตสารนิโคตินที่รากแล้วส่งไปเก็บไว้ที่ใบดังนั้นถ้าต้นยาสูบมีรากมากก็มีแนวโน้มที่จะผลิตสารนิโคตินได้มากตามไปด้วย ใบยาเหล่านี้เมื่อเกิดการเผาไหม้ จะทำให้เกิดสารประกอบต่างๆ อีกจำนวนมากทำให้เกิดกลิ่นสีและรสต่างๆ ความหอม และความฉุน ซึ่งแตกต่างกันไปตามประเภทของยาสูบใบยาแต่ละประเภทจะมีปริมาณสารประกอบเคมีที่ทำให้เป็นลักษณะเด่นแตกต่างกัน

ชนิดของยาสูบ

ยาสูบที่ปลูกกันทั่วไปมีมากกว่า 60 พันธุ์ หรือ 60 ชนิด ยาสูบที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ชนิด (species) ได้แก่

  • ชนิด Nicotianatabacum (ที่กล่าวถึงในบทความนี้) ชนิดนี้มีพื้นที่ปลูกถึงร้อยละ 90 ของพื้นที่ปลูกยาสูบทั่วโลก นิยมนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาสูบทั้งหลาย
  • ชนิด Nicotianarustica ชนิดนี้จะมีปริมาณของสารนิโคตินค่อนข้างสูง นำไปใช้ในการทำสารฆ่าแมลง ทำยาเคี้ยว และยาฉุน
ลักษณะของต้นยาสูบ

ต้นยาสูบแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้ ต้นยาสูบ ใบยาสูบ ดอกยาสูบ และผลยาสูบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละส่วนได้อธิบายในตาราง

คุณลักษณะยาสูบ

คุณลักษณะยาสูบ
ส่วนประกอบของต้นยาสูบ รูปประกอบ
ต้นยาสูบ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จัดเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นไม่แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นมีความสูงประมาณ 0.6-2 เมตร ตามลำต้นและยอดมีขนที่อ่อนนิ่มปกคลุมอยู่ และทุกส่วนของต้นมีต่อมน้ำยางเหนียว ต้นยาสูบเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ต้องการความชื้นปานกลาง ไฟล์:Tobaccotree.jpg
ใบยาสูบ ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่กลับหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบแคบหรือสิบเรียวและแทบจะไม่มีก้านใบ ส่วนขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวมีขนาดใหญ่และหนา ท้องใบและหลังใบมีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยู่ ไฟล์:Tobaccoleaf.jpg
ดอกยาสูบ ออกดอกเป็นช่อยาวขึ้นไป โดยจะออกตรงส่วนของปลายยอด โดยดอกจะบานจากส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลำดับ ดอกย่อยเป็นสีชมพูอ่อนเกือบขาว หรือเป็นสีแดงเรื่อๆ มีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ปลายกลีบแหลม มีขนสีขาวปกคลุม ส่วนกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลมและมีขน ดอกมีความสวยงามน่าชมมาก ไฟล์:Floweringtobacco.jpg
ผลยาสูบ ผลเป็นผลแห้งแบบแคปซูล ลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนาน ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแตกออกได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก ไฟล์:Tobaccofruit.jpg
เมล็ดยาสูบ มีขนาดเล็กมาก รูปไข่ สีน้ำตาลเข้ม ผิวเมล็ด มีเส้นสานกันเป็นร่างแห ไฟล์:Tobaccoseed.jpg
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 เครื่องหมายการค้าหลัก สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้

ความคุ้มครองตาม พรบ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

2 ปริมารณบรรจุ/หน่วย ปริมาณน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 หน่วยสินค้า เช่น ปริมาณน้ำหนักบุหรี่ซิกาแรต1 มวน เท่ากับ 1 กรัม
3 ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุสินค้ายาสูบ เช่น จำนวนมวนต่อซอง หรือ จำนวนซองต่อห่อ
4 ชนิดซอง ชนิดซองบรรจุ เช่น ซองแข็ง/ซองอ่อน
5 เครื่องหมายการค้ารอง สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้

อัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

ประเภทอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ
อัตราภาษีของสินค้ายาสูบ
รายการ อัตราสูงสุดที่จัดเก็บ อัตราที่จัดเก็บในปัจจุบัน
ตามมูลค่า(ร้อยละ) ตามปริมาณ(บาท) ตามมูลค่า(ร้อยละ) ตามปริมาณ(บาท)
1.ยาเส้น 90 3.00 บาท/ก. 10 0.01 บาท/ก.
2.ยาสูบ
  • ซิกาแรต
90 3.00 บาท/ก. 87 1.00 บาท/ก.
  • ซิการ์
90 3.00 บาท/ก. 20 1.00 บาท/ก.
  • บุหรี่อื่น
90 3.00 บาท/ก. 10 0.01 บาท/ก.
  • ยาเส้นปรุง
90 3.00 บาท/ก. 20 1.00 บาท/ก.
  • ยาเคี้ยว
90 3.00 บาท/ก. 10 0.10 บาท/ก.


บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ายาสูบ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ย.ส. 102 คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (พันธุ์เวอร์ยิเนีย)
ย.ส. 102/1 คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 102/2 คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ขายยาเส้น)
แบบ1 ใบขอเบิกแสตมป์ยาสูบ (สำหรับผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทำจากใบยาที่ปลูกและหั่นเองและได้ขายยาเส้นนั้นแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ) (แสตมป์อัตรา 0.00 บาท)
ย.ส. 103 คำขออนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 (ขายยาเส้น)
ย.ส. 103/1 การขออนุญาตตั้งสถานีใบยา/สร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้นของโรงงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 103/2 การขออนุญาตสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้บ่มใบยาอิสระในเขตเพาะปลูกของสถานีบ่มใบยาโรงงานยาสูบ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 104 การขออนุญาตทำการบ่มใบยาตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 105 การขออนุญาตสร้างโรงอบ/เพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 106 การขออนุญาตทำการอบใบยา ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 111 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้ง ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 111/1 การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งของผู้บ่มใบยาอิสระที่มีโรงบ่มใบยาตั้งอยู่ในเขตเพาะปลูกของสถานีบ่มใบยาโรงงานยาสูบ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 107 การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
สยพ.1 การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ (ขายยาสูบประเภทที่ 3 ขายปลีกบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ)
ย.ส. 01-01 การขออนุญาตขายยาเส้น/ยาสูบ
ย.ส. 01-05 การขออนุญาตนำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งยาเส้นหรือยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 01-06 การขออนุญาตนำยาสูบขนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 01-06/1 การขออนุญาตนำยาเส้น/ยาสูบชนิดอื่นที่ผลิตในต่างประเทศนอกจากยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 01-06/2 การขออนุญาตส่งยาเส้น/ยาสูบที่ผลิตในต่างประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ย.ส. 01-07 หนังสือแสดงรายละเอียดการส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปขายนอกราชอาณาจักรตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509
ก.ส. 32-01 แบบแจ้งราคาขายยาเส้น/ยาสูบ ตามมาตรา 5 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาสูบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534
ย.ส. 01-44 แบบรายการชำระค่าแสตมป์ยาสูบ และนำส่งเงินค่าแสตมป์ยาสูบ ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

การคำนวณภาษี

สินค้ายาสูบมีการคิดภาษี 2 วิธีคือ คิดอัตราภาษีตามมูลค่าและคิดอัตราภาษีตามปริมาณ โดยผู้เสียภาษีต้องคำนวณการเสียภาษีทั้ง 2 วิธี และให้เสียภาษีตามวิธีที่คำนวณแล้วเป็นเงินสูงกว่า วิธีการคำนวณภาษีสินค้ายาสูบและตัวอย่างการคำนวณแสดงในหัวข้อ 3.1 นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการนำเข้าส่งออกสินค้ายาสูบ ต้องมีการเสียภาษีการนำเข้าส่งออกที่กรมศุลกากร และต้องระบุรหัสพิกัดศุลกากรของสินค้าในการแจ้งเสียภาษี


วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบที่ทำในราชอาณาจักร

วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า
ค่าแสตมป์ยาสูบ = (ต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ) x อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า / 1- อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า
วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ
ค่าแสตมป์ยาสูบ = น้ำหนัก (กรัม) x อัตราค่าแสตมป์ตามปริมาณ

ตัวอย่าง

บุหรี่ซิกาแรตก้นกรองซองแข็งมีต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าแสตมป์ยาสูบ 6.25 บาท/ซอง

วิธีการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า
ค่าแสตมป์ยาสูบ = (ซี.ไอ.เอฟ + อากร + ค่าธรรมเนียมอื่น) x อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า / 1- อัตราค่าแสตมป์ตามมูลค่า
วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ
ค่าแสตมป์ยาสูบ = น้ำหนัก (กรัม) x อัตราค่าแสตมป์ตามปริมาณ

ตัวอย่าง

บุหรี่ซิกาแรตนำเข้า มี ราคา ซี.ไอ.เอฟ. + อากร + ค่าธรรมเนียมอื่น 10.00 บาท ต่อซอง

วิธีคำนวณ

วิธีที่ 1 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามมูลค่า
ค่าแสตมป์ยาสูบ = (10 x 80%) / (1 – 80%)
= 8/0.2
= 40 บาทต่อซอง
วิธีที่ 2 คำนวณค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณค่าแสตมป์ยาสูบบุหรี่ซิกาแรตยกเว้นการเก็บค่าแสตมป์ยาสูบในอัตราตามปริมาณ
ดังนั้น ต้องชำระค่าแสตมป์ยาสูบ 40 บาท/ซอง


พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้ายาสูบ

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้ายาสูบ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้ายาสูบดังนี้

ชนิดสินค้า พิกัดศุลกากร
ยาเส้น 2403.10.00
บุหรี่ซิกาแรต 2402.20.00, 2402.20.90
บุหรี่ซิการ์ 2402.10.00
บุหรี่อื่นๆ 2402.90.20
ยาเส้นปรุง 2403.00.00
ยาเคี้ยว 2403.99.50
ต้นยาสูบ 2401.30.90
เปลือกต้นยาสูบ 2401.30.90
เศษใบยา 2401.30.00
ตัวอย่างใบยา 2401.30.90
ใบยา 2401.20.00
ก้านใบยา 2401.30.10
เมล็ดพันธุ์ยาสูบ 2401.30.90