รถยนต์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 15:05, 18 ตุลาคม 2557 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์

ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ได้ระบุความหมายของ “รถ” ว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบนซึ่งเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และหมายความตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วยทั้งนี้ เว้นแต่รถไฟ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “รถยนต์” หมายถึง ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ตามปรกติมี 4 ล้อ มีหลายแบบหลายชนิดเรียกชื่อต่าง ๆ กันตามความมุ่งหมายที่ใช้เป็นต้น เช่น รถเก๋งรถบรรทุก รถโดยสาร หรือ รถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อ และเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นยกเว้นที่เดินบนราง นอกจากนี้ยังมีผู้ให้คานิยามอื่นๆ ของรถยนต์ไว้อีกมากมาย แต่ก็มีความหมายในลักษณะทานองเดียวกัน คือรถที่มีล้อตั้งแต่ 3 ล้อ และเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น

ความหมายของสินค้ารถยนต์ของกรมสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ได้ให้ความหมายของสินค้ารถยนต์ที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ รถยนต์ หมายถึง รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์กาลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ และรถยนต์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา รถยนต์นั่ง หมายถึง รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสาหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัยและให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทานองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด รถยนต์โดยสาร หมายถึง รถตู้ หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจานวนมากรวมทั้งรถยนต์ในลักษณะทานองเดียวกัน รถยนต์กระบะ หมายถึง รถยนต์ที่มีที่นั่งด้านหน้าตอนเดียวสาหรับคนขับและตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถไม่มีหลังคา