ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น"

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
(แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล)
(ประกาศกรมสรรพสามิต)
 
(มิได้แสดง 11 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 3 คน)
แถว 43: แถว 43:
  
 
===กฎกระทรวง===
 
===กฎกระทรวง===
 +
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 15)]
 
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 
*[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/56.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560  (เลขอ้างอิง 17)]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29)]
แถว 48: แถว 49:
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/7.PDF กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 4)]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
 
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/40.PDF กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 11)]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/32.PDF กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 10)]
 +
 +
===ประกาศกระทรวงการคลัง===
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 32) ]
 +
* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/019/4.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกําหนดประเภทสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้รับยกเว้นจากบทบังคับแห่งมาตรา 23  (เลขอ้างอิง 252) ]
  
 
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 
===ประกาศกรมสรรพสามิต===
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/img-200508121056.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีสรรพสามิต กรณีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปิดทำการชั่วคราว (เลขอ้างอิง 502)]
 +
* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/img-200508164203.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 13) (เลขอ้างอิง 504)]
 
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303244.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (เลขอ้างอิง 169)]
 
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzaz/~edisp/uatucm303244.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร (เลขอ้างอิง 169)]
 
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
 
* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112)]
แถว 124: แถว 132:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps01-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps01-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-01-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-01-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 131: แถว 139:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps02-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps02-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-02-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-02-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 138: แถว 146:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps03-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 145: แถว 153:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps03-01-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-01-2filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-01-2filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-01-2filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 152: แถว 160:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps03-07filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-07filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-07filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-07filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 159: แถว 167:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]   
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม]   
*[[media:Ps03-10filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-10filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-10filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-10filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.03-11
 
| ภส.03-11
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
+
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps03-11filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps03-11filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-03-11filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-03-11filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 173: แถว 181:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-filled-Beveragepowde.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01-filled-Beveragepowde.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 180: แถว 188:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-01-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-1filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-1filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01-1filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 187: แถว 195:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-01-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-01-2filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-01-2filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-01-2filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 194: แถว 202:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-02filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps-05-02filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-02filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.05-03
 
| ภส.05-03
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
+
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]   
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม]   
*[[media:Ps05-03filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-03filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps-05-03filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-03filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.05-04
 
| ภส.05-04
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
+
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-04filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps-05-04filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-04filled-Beveragepowde.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.05-04/1
 
| ภส.05-04/1
แถว 215: แถว 223:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]   
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม]   
*[[media:Ps05-04-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-1filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
*[[media:Ps-05-04-1filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
+
*[[media:Ps-05-04filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
 
| ภส.05-04/2
 
| ภส.05-04/2
แถว 222: แถว 230:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-04-2filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-04-2filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-04-2filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-04-2filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 229: แถว 237:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-05filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-05filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-05filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-05filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 236: แถว 244:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-06filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-06filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-06filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-06filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 243: แถว 251:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]   
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม]   
*[[media:Ps05-12filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-12filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-12filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 250: แถว 258:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-12-1filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-12-1filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-12-1filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-12-1filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 257: แถว 265:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzix/~edisp/uatucm321474.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps05-13filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps05-13filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-05-13filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-05-13filled-beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 264: แถว 272:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296780.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296780.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps06-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-06-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-06-01filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 271: แถว 279:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296779.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296779.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps06-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-02filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-06-02filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-06-02filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 278: แถว 286:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296775.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296775.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps06-08filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-08filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-06-08filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-06-08filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 285: แถว 293:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290349.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290349.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps06-09filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-09filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-06-09filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-06-09filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 292: แถว 300:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290348.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290348.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps06-10filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps06-10filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-06-10filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-06-10filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-  
 
|-  
แถว 299: แถว 307:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps07-01filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-01filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-01filled-beverage.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 306: แถว 314:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps07-02filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-02filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-02filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-02filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 313: แถว 321:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม]
*[[media:Ps07-03filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-03filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-03filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-03filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 320: แถว 328:
 
|
 
|
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
 
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม]  
*[[media:Ps07-04filledbev.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
+
*[[media:Ps07-04filled.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]  
 
*[[media:Ps-07-04filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
*[[media:Ps-07-04filled-Beveragepowder.pdf|ตัวอย่าง]]
 
|-
 
|-
แถว 327: แถว 335:
 
== การคำนวณภาษี ==
 
== การคำนวณภาษี ==
  
สินค้าเครื่องดื่มผง
+
สินค้าเครื่องดื่มผงได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว
 +
 
 +
===วิธีการคำนวณภาษี===
  
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000
+
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )<br>
 +
ภาษีพึงชำระ ​=  ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
  
 
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
 
===ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
แถว 335: แถว 346:
 
น้ำตาล 18 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 5 บาท/ลิตร<br>
 
น้ำตาล 18 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 5 บาท/ลิตร<br>
  
 +
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )<br>
 
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (5 x 200) / 1,000 = 1 <br>
 
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (5 x 200) / 1,000 = 1 <br>
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 = 1 x 0.1 = 0.10 บาท<br>
+
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)<br>
รวมภาษีสรรพสามิต + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ที่ต้องชำระ =  1.10 บาท<br>
+
ภาษีพึงชำระ ​=  1 + ( 1 x 0.1 ) =  1.10 บาท<br>
  
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น==
 
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น==
  
 
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น]]
 
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น [[พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น]]
 +
==ข้อเสนอแนะ==
 +
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 06:13, 17 มิถุนายน 2563

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

เครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผง
เครื่องดื่มเข้มข้น
คุณลักษณะเครื่องดื่มชนิดผงเกล็ดและเครื่องดื่มเข้มข้น

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 16 เครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น หมายความว่า

(1) สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ 0.5 อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้ แต่ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด เครื่องดื่มชนิดเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลสินค้า ความหมาย
1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ของสินค้า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ตามมาตรฐานฉลากสินค้าของอย.
2 ยี่ห้อ เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2560
3 ขนาดบรรจุ ปริมาตรสุทธิของ สินค้าเครื่องดื่ม ต่อหนึ่งหน่วยภาชนะ มีหน่วยเป็นลิตร
4 มีการเติมสารให้ความหวานหรือปรุงแต่งกลิ่นรสหรือไม่ ระบุว่าสินค้าเครื่องดื่มมีการเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือ ปรุงกลิ่นรสหรือไม่
5 ปริมาณของสารให้ความหวาน ระบุปริมาณของน้ำตาลหรือสารให้ความหวาน มีหน่วยเป็นปริมาณน้ำตาล (กรัม) ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร
6 หน่วยภาชนะ/ หน่วยนับสำหรับเครื่องขายเครื่องดื่ม ใช้ระบุหน่วยภาชนะบรรจุของสินค้าเครื่องดื่ม เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีตามปริมาณ หรือประกาศราคาขายต่อหน่วย

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
16.90 (1) ผลิตภัณฑ์ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
(ก) ผลิตภัณฑ์ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์นมที่อยู่ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร ทั้งนี้ การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
(1) ที่ไม่มีปริมาณน้ำตาล หรือที่มีปริมาณน้ำตาล ไม่เกิน 6 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 0
(2) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 0.10
(3) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 8 กรัม แต่ไม่เกิน10 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 0.30
(4) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 14 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 1
(5) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 14 กรัม แต่ไม่เกิน 18 กรัม ต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 3
(6) ที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 18 กรัมต่อเครื่องดื่มปริมาตร 100 มิลลิลิตร 0 ลิตร 5

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้าเเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-01 แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01 แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2)ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-01/2 แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-07 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(1) (2) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-10 แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา58 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-01 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/1 แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-01/2 แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
ภส.05-02 แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-03 แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีและคืนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-04 คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106
ภส.05-04/1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ภส.05-04/2 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
ภส.05-05 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-06 แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107(3)แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12 แบบคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-12/1 รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.05-13 คำขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560
ภส.06-01 แบบคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต สำหรับเครื่องดื่ม ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-02 แบบคำขออนุญาตนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ณ โรงงานผู้ผลิตเครื่องดื่มในต่างประเทศ ตามาตรา 64 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-08 คำขออนุญาตนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ตามาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-09 แบบคำขอซื้อและใบอนุญาตให้ซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 79 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.06-10 คำขอขนและใบขนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ตามาตรา 80 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-01 บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-02 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-03 บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.07-04 งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

สินค้าเครื่องดื่มผงได้กำหนดการเก็บภาษีตามปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการคำนวณภาษี

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

ผงโกโก้ยี่ห้อ ก. ขนาด 200 มิลลิลิตร ราคาขายปลีกแนะนำไม่รวม VAT 30 บาท
น้ำตาล 18 กรัม/100 มิลลิลิตร เสียภาษีมูลค่าตามความหวาน 5 บาท/ลิตร

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (อัตราภาษีตามปริมาณความหวาน x ปริมาตรสุทธิ(มิลลิลิตร) / 1,000 )
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ = (5 x 200) / 1,000 = 1
ภาษีพึงชำระ ​= ภาษีสรรพสามิต + (ภาษีสรรพสามิต​ x ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต)
ภาษีพึงชำระ ​= 1 + ( 1 x 0.1 ) = 1.10 บาท

พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าเครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม