logo

สารานุกรมสรรพสามิต

Excise Encyclopedia

ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีทางอ้อมที่กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าเฉพาะอย่างที่ผลิตในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ และการให้บริการในทางธุรกิจตามที่กฎหมายสรรพสามิตกําหนด

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

รัฐใช้มาตรการภาษีสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อประโยชน์ต่อรัฐ ดังนี้

 1. เพื่อลดการบริโภคสินค้าและบริการ ที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคมสูง มีผลต่อเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี ตลอดจนมีผลกระทบต่อสังคม เช่น การดื่มสุราแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุทะเลาะวิวาทฯ การสูบบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง และบุคคลรอบข้าง เป็นผลเสียต่อสังคม เป็นต้น
 2. เพื่อส่งเสริมการออม โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย เช่น รถยนต์นั่งราคาแพง น้ำหอม แก้วเลคคริสตัล โคมระย้า เครื่องดื่มบางประเภท เป็นต้น
 3. เพื่อปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
 4. เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือ
 5. จัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการที่ใช้กิจการของรัฐเป็นพิเศษ

มีอะไรใหม่ใน พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 1. จัดเก็บภาษีสินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันในอัตราตามปริมาณเพียงอย่างเดียว
  1. 1.1 กําหนดอัตราเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ น้ํามันเบนซินและดีเซล
  2. 1.2 กําหนดอัตราใหม่ ได้แก่สินค้า ดังนี้
   • น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพ่น
   • น้ํามันเตา
 2. มีการปรับลดอัตราภาษีให้สอดคล้องกบราคาขายปลีกแนะนํา ได้แก่สินค้าดังนี้
  1. 2.1 รถยนต์
  2. 2.2 แบตเตอรี่
  3. 2.3 จักรยานยนต์
  4. 2.4 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสําอาง
 3. จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวานของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์รวมทั้ง จัดเก็บภาษีตามปริมาณความหวานของเครื่องดื่มผงและเครื่องดื่มเข้มข้นเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก ถึงผลกระทบต่อสุขภาพหากบริโภคเครื่องดื่ม
 4. กําหนดอัตราศูนย์สําหรับสินค้าที่จัดเก็บรายได้น้อย เนื่องจากไม่มีความคุ้มค่าในการบริหารการ จัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ได้แก่สินค้าดังนี้
  1. 4.1 เครื่องไฟฟ้า (โคมระย้าคริสตัล)
  2. 4.2 แก้วและเครื่องแก้ว
  3. 4.3 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

      ทั้งนี้ ยังมีประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดได้เพิ่มจาก https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301625.pdf

สินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตทำการจัดเก็บภาษี

การออกสลากกินแบ่ง

การออกสลากกินแบ่ง

Lottery Issuance

ไทย En

กิจการโทรคมนาคม

กิจการโทรคมนาคม

Telecommunication Business

ไทย En

แก้ว และเครื่องแก้ว

แก้ว และเครื่องแก้ว

Lead Crystal and Other Type of Crystal

ไทย En

เครื่องดื่ม

เครื่องดื่ม

Beverage

ไทย En

เครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

เครื่องดื่มผงเกล็ดและชนิดเข้มข้น

Beverage Powder, Flake, and Concentrate

ไทย En

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

โคมไฟฟ้าและโคมระย้า

Lighting and Chandelier

ไทย En

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

Petroleum and Petroleum Products

ภาษาไทย English

ไนท์คลับและดิสโก้เธค

ไนต์คลับ_ดิสโกเธค

Nightclub and Discotheque

ไทย En

แบตเตอรี่

Battery

ภาษาไทย English

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

Perfume and Cosmetic

ภาษาไทย English

พรมและสิ่งทอปูพื้น

พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ

Carpet and Floor Covering Textile

ไทย En

ยาสูบ

ยาสูบ

Tobacco

ไทย En

รถยนต์

รถยนต์

Automobile

ไทย En

รถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์

Motorcycle

ไทย En

เรือ

เรือ

Boat

ไทย En

สถานอาบน้ำหรืออบตัวและนวด

Turkish Bath or Sauna and Massage

ภาษาไทย English

สนามกอล์ฟ

Golf Course

ภาษาไทย English

สนามแข่งม้า

Horse Racing Course

ภาษาไทย English

สารทำลายชั้นบรรยากาศ

สารทำลายชั้นบรรยากาศ

Ozone Depleting Halogenated Hydrocarbon Acrylic

ไทย En

สุรา

สุรา

Liquor

ไทย En

หินอ่อนและหินแกรนิต

หินอ่อนและหินแกรนิต

Marble and Granite

ไทย En