Changes

Jump to: navigation, search

Petroleum and Petroleum Products

309 bytes removed, 15:04, 26 August 2015
/* Petroleum and Petroleum Products Properties */
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Description'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Values'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Applied To'''
|- valign="top"
| B1||มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร||ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||Gasoline
| B4||ค่าออกเทน||ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||Gasoline
|- valign="top"
| A2, B5, C5, D3||มีหน่วยนับเป็นลิตร||เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร||ลิตร||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำมันPetroleum oil products, ก๊าซธรรมชาติเหลวNatural Gas Liquid
|- valign="top"
| D3||มีหน่วยนับเป็นก.ก.||เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.||ก.ก.||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซPetroleum gas products
|- valign="top"
| A2, E6||มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม||ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||ลิตร หรือ กิโลกรัม||Fuel oil, Hydrocarbon solvent, Product which is a mixture of bitumen used as fuel
| E5||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ||ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต, ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรม, ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์, ขายปลีก||Hydrocarbon solvent
|- valign="top"
| D7||มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||ก๊าซปิโตรเลียมเหลวLiquid Petroleum Gas, ก๊าซโพรเพนPropane
|- valign="top"
| D2||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทก๊าซPetroleum gas products
|- valign="top"
| D1||มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||เอทิลีนEthylene , โพรพิลีนPropylene
|- valign="top"
| A6||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum and Petroleum Products