Changes

Jump to: navigation, search

Petroleum and Petroleum Products

618 bytes removed, 15:15, 26 August 2015
/* Petroleum and Petroleum Products Properties */
==Petroleum and Petroleum Products Properties==
 
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Property'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Description'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Values'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Applied To'''
|- valign="top"
| B7||มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน||จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด [[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/182/31.PDF อ้างอิง]]||ใช่ หรือ ไม่||Gasoline
|- valign="top"
| B4||ค่าออกเทน||ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||Gasoline
|- valign="top"
| A2, B5, C5, D3||มีหน่วยนับเป็นลิตร||เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร||ลิตร||Petroleum oil products, Natural Gas Liquid
|- valign="top"
| D3||มีหน่วยนับเป็นก.ก.||เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.||ก.ก.||Petroleum gas products
|- valign="top"
| A2, E6||มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม||ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด||( ลิตร หรือ กิโลกรัม)||Fuel oil, Hydrocarbon solvent, Product which is a mixture of bitumen used as fuel
|- valign="top"
| A3, B6, C6, D4, E7||ที่มา||ที่มาของสินค้า||- ผลิตภายในประเทศ หรือ นำเข้า||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| A4, A5, B9, B10, C7, C8, D5, D6, E8, E9||เครื่องหมายการค้า||เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)||อักขระ||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| B3, C3||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับJet fuel||วัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับJet fuel||ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ, นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ||Jet fuel
|- valign="top"
| ||มีเลขเจพี||เลขเจพี||JP1-JP8||Jet fuel
|- valign="top"
| C2||มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||Diesel fuel
|- valign="top"
| C10||จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่||มีสถานที่ขายDiesel fuel||ใช่ หรือ ไม่||Diesel fuel
|- valign="top"
| C10||เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่||มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับDiesel fuel||ใช่ หรือ ไม่||Diesel fuel
|- valign="top"
| C1||มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในDiesel fuel||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||Diesel fuel
|- valign="top"
| C4||จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล||เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานด้วย||- เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว หรือ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า||Diesel fuel
|- valign="top"
| ||มีค่าความหนืด||มีค่าความหนืด||ตัวเลข ไม่มีติดลบ||Fuel oil
|- valign="top"
| A6||มีวัตถุประสงค์การใช้งานคือใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||Product which is a mixture of bitumen used as fuel
|- valign="top"
| E10||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้า||มีวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าHydrocarbon solvent||||Hydrocarbon solvent
|- valign="top"
| E5||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรม||มีการใช้ในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ||- ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, ใช้เป็นตัวทำละลายเคมีภัณฑ์เพื่อการผลิต, ใช้เคลือบพื้นผิวผลิตภัณฑ์, ใช้งานโดยตรงในอุตสาหกรรม, ใช้ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์, ขายปลีก||Hydrocarbon solvent
|- valign="top"
| D7||มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่||นำไปใช้้ผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย||ใช่ หรือ ไม่||Liquid Petroleum Gas, Propane
|- valign="top"
| D2||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่||มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลว||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum gas products
|- valign="top"
| D1||มีค่าความบริสุทธิ์ร้อยละ||ปริมาณร้อยละของค่าความบริสุทธิ์ของสินค้า||ตัวเลข 0-100 ไม่มีติดลบ||Ethylene , Propylene
|- valign="top"
| A6||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมนั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum and Petroleum Products
|- valign="top"
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||Petroleum and Petroleum Products
|}