กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 05:22, 11 เมษายน 2560 โดย Peeyaa (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประเภทสินค้าภายใต้กฎหมาย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

ตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่างๆ
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 2 เครื่องดื่ม

 • เครื่องดื่มประเภทต่างๆ
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 3 เครื่องไฟฟ้า

 • เครื่องปรับอากาศ
 • โคมไฟฟ้าและโคมระย้า
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 4 แก้วและเครื่องแก้ว

 • แก้วเลดคริสตัล และแก้วคริสตัลอื่นๆ
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 5 รถยนต์

 • รถยนต์นั่ง
 1. รถยนต์นั่ง
 2. รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Pick-up Passenger Vehicle  : PPV)
 3. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAP)
 4. รถยนต์นั่ง ซึ่งมีคุณลักษณะตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดที่ผลิตจากรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์ และกระจกบังลมหน้า (Chassis With Windshield) ของรถยนต์กระบะ หรือดัดแปลงมาจากรถยนต์กระบะ
 • รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
 1. รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ที่ใช้เป็นรถพยาบาลของส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศล ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และจำนวนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
 2. รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน
 3. รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่มีความจุกระบอกสูงไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 4. รถยนต์นั่งสามล้อ และรถยนต์นั่งที่ผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 5. รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ าหนักรถรวมน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม
 6. อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 6 เรือ

 • เรือยอชต์ แลยานพาหนะทางน้ำที่ใช้เพื่อความสำราญ *
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจานุเบกษา

ตอนที่ 7 ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง

 • น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 8 สินค้าอื่นๆ นอกจากตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 1. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ
 2. รถจักรยานยนต์
 3. หินอ่อนและหินแกรนิต *
 4. แบตเตอรี่
 5. สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ประเภทอนุพันธ์ฮาโลเจเนเต็ดของโฮโดรคาร์บอน (CFG)

ตอนที่ 9 กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 • ไนต์คลับ และดิสโก้เธค
 • สถานอาบน้ำหรืออบตัว และนวด
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 10 กิจการเสี่ยงโชค

 • สนามแข่งม้า
 • การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล *
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 11 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • สนามกอล์ฟ
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 12 กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ

 • กิจการโทรคมนาคม (ยกเว้นภาษี)
 • อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ตอนที่ 13 บริการอื่นๆ นอกจากตอนที่ 9 ถึงตอนที่ 12 ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่า ด้วยภาษีสรรพสามิต เสียภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กำหนดประเภทสินค้าและอัตราภาษี
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุรา ต้องเสียภาษีสุราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบของภาษีสุราเพื่อกระทรวงมหาดไทย
พระราชบัญญัติสุราพ.ศ.2493
 • สุราแช่
 • สุรากลั่น
พระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ.2509
 • ยาสูบ
 • ยาเส้น
พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ.2486
 • ไพ่

หมายเหตุ: * ได้รับการยกเว้นภาษี