การขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (แก้ไขตามคู่มือของกรมสรรพสามิตเมื่อ 20 ส.ค. 2553)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 18:33, 19 กรกฎาคม 2558 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ที่ประสงค์จะขอตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม
 • ใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับละ 20,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี ฉบับละ 2,000 บาท (เว้นปีที่ออกใบอนุญาตปีแรกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี)
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ

แบบคำขออนุญาต

เอกสารประกอบ

 1. หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองสถานที่หรืออาคารที่ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
 3. สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล
 4. สำเนารับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) พร้อมทั้งสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ (ในกรณีที่เป็นบริษัทจำกัด)
 5. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 6. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ระยะทางเส้นทางคมนาคมระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาหรือกรมสรรพสามิต
 7. แผนผังแสดงสถานที่ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พร้อมทั้งบริเวณและสถานที่ซึ่งเป็นอาณาเขตติดต่อกับคลังสินค้าทัณฑ์บน
 8. แบบแปลนแผนผังแสดงบริเวณภายในคลังสินค้าทัณฑ์บน สถานที่เก็บสินค้า ช่องทางที่สินค้าจะเข้าหรือออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
 9. รายการสินค้าที่จะนำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ
 1. ผู้ขอตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนยื่นแบบ ภษ.01-08 จำนวน 2 ฉบับ
 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิต รับแบบ ภษ.01-08 พร้อมกับเอกสารที่แนบคำขอที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว และตรวจข้อความในแบบ ภษ.01-08 พร้อมกับเอกสารที่แนบคำขอว่าถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบคลังสินค้าทัณฑ์บน
  1. ในกรณีที่คลังสินค้าทัณฑ์บนยังไม่ได้ก่อสร้างให้ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบแปลนแผนผังที่จะสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บน
  2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตส่งแบบแปลนแผนผังให้สรรพสามิตพื้นที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่ พิจารณาว่าถูกต้องตามปลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2527) หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตส่งคืนให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขแบบแปลนแผนผังดังกล่าว แล้วให้ส่งกลับมาให้สรรพสามิตพื้นที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่พิจารณาอีกครั้ง
  3. ถ้าแบบแปลนแผนผังถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2527) เจ้าพนักงานสรรพสามิตจะเสนอเรื่องให้สรรพสามิตพื้นที่ลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอก่อสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บนได้
  4. เมื่อผู้ยื่นคำขอได้ก่อสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บนเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตจะเสนอสรรพสามิตพื้นที่ให้แต่งตั้งกรรมการไปตรวจคลังสินค้าทัณฑ์บนว่าถูกต้องตามแบบแปลนแผนผังที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่
  5. ถ้าคลังสินค้าทัณฑ์บนที่สร้างเสร็จแล้วไม่เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่สรรพสามิตพื้นที่ให้ความเห็นชอบให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แจ้งให้สรรพสามิตพื้นที่ทราบ เพื่อจะได้ส่งคณะกรรมการไปตรวจอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการแก้ไข คลังสินค้าทัณฑ์บนให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจะจัดทำบันทึกการตรวจสอบเพื่อเสนอสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต่อไป
  6. ในกรณีที่ผู้ขอตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนมีคลังสินค้าทัณฑ์บนอยู่แล้วให้ปฏิบัติตามข้อ 3.4 และ 3.5
 4. เจ้าพนักงานสรรพสามิตทำหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ เพื่อให้มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ฉบับ ละ 20,000 บาท โดยผู้ยื่นคำขอต้องทำสัญญาวางเงินประกัน กรณีนำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในคลังสินทัณฑ์บน ตามแบบ ภษ.04-03 (หนังสือสัญญาคลังสินค้าทัณฑ์บน) สำหรับวงเงินประกันให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสรรพสามิต ที่ กค. 0713/ว 377 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2540
 5. เจ้าพนักงานสรรพสามิตมอบใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน แบบ ภษ.02-05 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยให้ผู้ยื่นคำขอลงลายมือชื่อรับไว้ในแบบ ภษ.01-08 ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเก็บไว้
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 20 วันทำการ

- ดูกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2527)

- ดูเอกสารคำขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน แบบ ภษ.01-08

- ดูเอกสารสัญญาคลังสินค้าทัณฑ์บน แบบ ภษ.04-03

- ดูเอกสารใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน แบบ ภษ.02-05