การโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 18:07, 19 กรกฎาคม 2558 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-05
  2. ใบทะเบียนสรรพสามิต
  3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และบัญชีรายการค้างชำระภาษี
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อนวันโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้ผู้รับโอนยื่นจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับโอนกิจการ และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตแก่เจ้าพนักงาน ณ สถานที่ที่ได้แจ้งโอนกิจการภายใน15วันนับแต่วันหยุดกิจการ
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 1 วันทำการ (ไม่รวมเวลาที่ผู้รับโอนกิจการยื่นจดทะเบียนใหม่)

ดูเอกสารคำขอโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ แบบ ภษ.01-05