การขอใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
รุ่นเมื่อ 17:58, 19 กรกฎาคม 2558 โดย Nopash (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)

(ต่าง) ←รุ่นก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นถัดไป→ (ต่าง)
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-05 จำนวน 4 ฉบับ
  2. หนังสือแจ้งความใบทะเบียนสรรพสามิตหายหรือใบทะเบียนสรรพสามิตที่ชำรุดในสาระสำคัญ
  3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และบัญชีรายการค้างชำระภาษี
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดในสาระสำคัญหรือสูญหาย
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 20 นาทีนับแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน

ดูเอกสารคำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต แบบ ภษ.01-05