การจดทะเบียนสรรพสามิตโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขาที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-04
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้งโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
  3. แผนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
  4. หลักฐานการแสดงกรรมสิทธิ์ของสถานที่ที่ขอจดทะเบียนสรรพสามิตหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
  5. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
  6. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)กรณีผู้ยื่นเป็นนิติบุคคล
  7. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  8. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษึอากรและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ ยื่นแบบ ภษ.01-04 ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตสินค้าหรือบริการ โดยยื่นคำขอ 2 ชุด พร้อมเอกสารประกอบ
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา 20 นาทีนับแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน

ดูเอกสารคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต แบบ ภษ.01-04