การออกสลากกินแบ่ง

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
Thai lottery

ความหมายของบริการสลากกินแบ่ง

สลากกินแบ่ง หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวย คือล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ยกเว้น
  • งวด 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
  • งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พฤษภาคม เนื่องจากตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ
ปัจจุบันสำนักงานฯ จัดพิมพ์และจำหน่ายสลากงวดละไม่ต่ำกว่า 50 ชุด โดยชุดที่ 01-50 เป็นสลากธรรมดา ชุดที่ 51-100 เป็นสลากการกุศล ตัวเลขเหมือนกันทุกชุด ชุดละ 1,000,000 ฉบับ มักจะขายเป็นคู่ นั่นคือหนึ่งใบจะมีหมายเลขเดียวกันสองชุด ทำให้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นสองเท่าจากที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากสลากมีเพียงหมายเลขชุดเดียว อันเนื่องจากการแบ่งขายหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาด หากถูกรางวัลก็จะได้รับเงินรางวัลไปชุดเดียว หรือถ้าถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งประเภทในสลากใบเดียวกัน ก็รับเงินรางวัลไปตามจำนวนที่ถูก
สลากกินแบ่งรัฐบาล พิมพ์โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลในลักษณะรัฐวิสาหกิจ กระทำการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา 5 ดังนี้
  • ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากและสิ่งพิมพ์อื่นที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความเห็นชอบ
  • กระทำกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วิธีตรวจดูสลากเบื้องต้น
  1. เนื้อกระดาษสลากมีความบาง แต่เหนียว
  2. รูปภาพสลากมีความคมชัด ตัวเลข และตัวอักษรมีความคมชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  3. ลายน้ำรูปนกวายุภักษ์เมื่อส่องกับแสงสีขาว มีความคมชัด เห็นเป็นรูปนกวายุภักษ์สีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วใบสลาก
  4. เส้นไหมเมื่อส่องกับแสงสีม่วง เรืองแสงสม่ำเสมอเท่ากันทุกเส้นและมีความคมชัด

อ้างอิงจาก : เนื้อหาความรู้บนเวบไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น https://www.glo.or.th/mission/reward-payment/prove-lotto

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง

คุณลักษณะสลากกินแบ่ง
ลำดับที่ คุณลักษณะสินค้า ความหมาย
1 สัญลักษณ์ประจำสลาก เป็นภาพหรือเครื่องหมายใดๆ ประจำสลากแต่ละฉบับโดยแต่ละงวด
2 งวดที่ งวดที่ออกรางวัลของสลาก
3 ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก ตัวอักษรกำกับใต้เลขประจำสลาก
4 เลขพิสูจน์สลากจำนวน 16 หลัก เป็นเลขสำหรับเครื่องตรวจและสั่งจ่ายเงินรางวัล
5 รหัสบาร์โค้ด เป็นสื่อประจำตัวสลาก สำหรับอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยสลากแต่ละฉบับจะมีรหัสบาร์โค้ดไม่เหมือนกัน
6 วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก วันที่ระบุวันที่ออกผลสลาก
7 เลขประจำสลาก เลขประจำสลาก
8 ชุดที่ หมายเลขชุดของสลาก

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของสลากกินแบ่ง

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
18.02 (1) รายรับของการออกสลากกินแบ่ง 0
18.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสลากกินแบ่ง

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทสลากกินแบ่ง เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของสินค้ารถยนต์ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของสินค้า

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบ