การเลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ
  1. แบบ ภษ.01-05 จำนวน 4 ฉบับ
  2. ใบทะเบียนสรรพสามิต
  3. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  4. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  5. บัญชีรายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต สินค้าสำเร็จรูป และบัญชีรายการค้างชำระภาษี
6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ ก่อนวันเลิกกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิต แก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สถานที่ที่ได้แจ้งเลิกกิจการนั้นภายใน 15 วันนับแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ
8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสินค้าและภาษีค้างชำระ

ดูเอกสารคำขอเลิกกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ แบบ ภษ.01-05