การแจ้งราคา

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

1. การแจ้งราคาขายสินค้า/บริการ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

รายการ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามกฎหมายปัจจุบัน
1. ผู้มีสิทธิ์ยื่น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ
2. สถานที่ยื่น สำนักงานสรรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการตั้งอยู่
3. ยื่นต่อ สรรพสามิตพื้นที่
4. อัตราค่าธรรมเนียม ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม
5. แบบคำขอ+เอกสารประกอบ 1. แบบ ภษ.01-44 ,แบบ ภษ.01-44ก

2. แบบโครงสร้างต้นทุนการผลิต/บริการ
3. หลักฐานเอกสารประกอบ เช่น ใบกำกับภาษีซื้อ ใบขนสินค้าขาเข้า ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างต้นทุนการผลิต/บริการ
4. รายละเอียดวิธีคำนวณค่าใช่จ่ายในการผลิต/บริการแต่ละรายการ
5. รูปแบบสินค้า/บริการ

6. ผู้มีอำนาจอนุมัติ/อนุญาต สรรพสามิตพื้นที่
7. ขั้นตอนการดำเนินการ 1.ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ยื่นแบบ แบบ ภษ.01-44 พร้อมเอกสารตามรายการที่ 5 ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการจำหน่ายหรือเปลี่ยนแปลงราคา

2.เจ้าหน้าที่พิจารณาโครงสร้างราคาขาย
3.หากพบข้อผิดพลาด แจ้งให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทบทวนแก้ไข
4.เสนอสรรพสามิตพื้นที่ทราบ

8. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา
  • ดูเอกสารแบบแจ้งราคาขาย พร้อมโครงสร้างราคาขาย แบบ ภษ.01-44
  • ดูเอกสารแบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการ แบบ ภษ.01-44ก