กิจการสนามกอล์ฟ (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เข้าชมรายละเอียดของบริการสนามกอล์ฟตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 คลิกที่นี่

ความรู้ทั่วไปของกิจการสนามกอล์ฟ

Exploding golf ball

ความหมายตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 19

  • กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมเพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ เป็นต้น

พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการสนามกอล์ฟ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีตาม พรบ.พิกัดฯ ตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 19 กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
19.01 สนามกอล์ฟ 50

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการสนามกอล์ฟในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้