กิจการโทรคมนาคม (พรบ. พ.ศ.2560)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความหมายตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

ความหมายตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 20

  • กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ หมายความว่า การประกอบกิจการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐให้ดําเนินกิจการได้
  • กิจการโทรคมนาคม เป็น กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ ประเภทหนึ่ง


พิกัดภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษีตาม พรบ.พิกัดฯ ตามมูลค่าร้อยละ ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ
ตอนที่ 20 กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐ
20.01 กิจการโทรคมนาคม 30

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้