ก๊าซธรรมชาติเหลว

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สินค้าประเภทนี้ครอบ คลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์เพนเทนและไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า(C5+) ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ บางครั้งเรียกว่า natural gasoline สินค้าประเภทนี้ไม่ครอบคลุมถึง ก๊าซมีเทน อีเทน โพรเพน และบิวเทน ในสภาพเหลว (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลว
นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.06(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน

เอกสารอ้างอิง