ก๊าซบิวเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สินค้าประเภทนี้ครอบ คลุมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติหรือจากการกลั่นน้ำมันดิบหรือคอนเดน เสท เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรโมเลกุล C4H10 ซึ่งอยู่ในรูปโครงสร้างของสองไอโซเมอร์ คือ นอร์มัลบิวเทน(n-butane) หรือ ไอโซบิวเทน (isobutane) หรือส่วนผสมของทั้งสองไอโซเมอร์ ที่มีปริมาณองค์ประกอบของไอโซเมอร์ดังกล่าวในสภาพเหลวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สามารถทำให้เหลวได้โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ นำไปใช้เป็นก๊าซหุงต้ม(LPG) หรือผสมกับก๊าซโพรเพนเป็นก๊าซหุงต้ม ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทิลีน บิวทิลีน และบิวทาไดอีน ใช้เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตยางสังเคราะห์ ใช้ผสมน้ำมันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน เป็นต้น (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่
ค่าที่เป็นไปได้ ใช่ หรือ ไม่ใช่

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นก.ก.
เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.10(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน

เอกสารอ้างอิง