ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สินค้าประเภทนี้ครอบ คลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือการแยก ก๊าซธรรมชาติ ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติหรือโรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งประกอบด้วยก๊าซผสมของโพรเพน(C3H8 )และ บิวเทน(C4H10 ) หรือเฉพาะโพรเพน หรือเฉพาะบิวเทน เป็นองค์ประกอบหลัก และอาจจะมีโพรพิลีน บิวทิลีน หรือไอโซเมอร์ของ C3 หรือ C4 ผสมอยู่ด้วยเล็กน้อย ซึ่งก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เป็นของเหลวโดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ ทั้งนี้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะมีองค์ประกอบของ C1- C2 และ C5+ น้อยมาก ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตโอเลฟินส์ (เอทิลีนและโพรพิลีน)และเป็นก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจีในรถยนต์ (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีวัตถุประสงค์การใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและ ขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือไม่

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นก.ก.
เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.07(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

เอกสารอ้างอิง