ก๊าซอีเทน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สินค้าประเภทนี้ครอบ คลุมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติหรือจากการกลั่น น้ำมันดิบหรือคอนเดนเสท เป็นสารประกอบอินทรีย์ มีสูตรโมเลกุล C2H6 อยู่ในกลุ่มของสารประกอบอัลเคน ที่มีปริมาณองค์ประกอบในสภาพเหลวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีคุณสมบัติเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศ สามารถทำให้เหลวได้โดยการเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเอทิลีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบส้าหรับการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกและเส้นใยพลาสติก (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

  • มีการแปลงสภาพก๊าซเป็นก๊าซเหลวหรือไม่
ค่าที่เป็นไปได้ ใช่ หรือ ไม่ใช่

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นก.ก.
เศษของก.ก.ให้นับเป็นหนึ่งก.ก.
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว
  • 01.10(1) ก๊าซอีเทน

เอกสารอ้างอิง


[[Category:สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมั