คู่มือสรรพสามิต:น้ำมัน-เก่า

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จาก "พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542" และ เอกสาร "หลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายใหม่" ของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้นิยามไว้ดังนี้ น้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า น้ำมันปิโตรเลียมดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ ปิโตรเลียมอื่นที่เป็นของเหลวและใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นสิ่งหล่อลื่น ตามที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา[1][2]

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “น้ำมัน” หมายถึง “ของเหลวที่มีลักษณะเป็นมันลื่น ไม่ละลายน้ำ สกัดจากพืช สัตว์ แร่บางชนิด เช่นถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด”

ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของกรมสรรพสามิต

ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้ความหมายของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จัดเก็บภาษี ดังนี้ "น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก น้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมันหล่อลื่นปิโตรเลียมปิทูเมน (แอสฟัลต์) ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเวนท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้ และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา"

ประเภทสินค้าและคุณสมบัติของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

การจัดประเภทของสินค้าสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (Data Taxonomy) หมายถึง การจัดประเภทของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกและประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติของข้อมูล (Data Property) หมายถึง เขตของข้อมูล (Data Field) ของสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลของสินค้าในมิติต่างๆ

ประเภทสินค้า

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ กรุณาดูที่หน้าสินค้าแต่ละชนิด เนื่องจากคุณสมบัติของสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน มีความแตกต่างกันตามแต่ละชนิด

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

ดูที่หน้า พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

การคำนวณภาษี

เอกสารอ้างอิง

  1. "พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542"
  2. "หลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายใหม่"