น้ำมันก๊าด

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก การกลั่นน้ำมันดิบหรือคอนเดนเสทในโรงกลั่นน้ำมัน มีช่วงจุดเดือดประมาณ 150 – 300 องศาเซลเซียส จุดให้ควันไม่ต่ำกว่า 22 มิลลิเมตร และจุดวาบไฟไม่ต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส ใช้เป็นทั้งเชื้อเพลิงให้แสงสว่างและเป็นตัวทำละลายในโรงอุตสาหกรรม (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.03 น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
    • 01.03(1) น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
    • 01.03(2) น้ำมันก๊าดฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค. 2534)