น้ำมันดีเซล

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการกลั่นน้ำมันดิบหรือคอนเดนเสทในโรงกลั่นน้ำมัน สามารถทำให้เครื่องยนต์ดีเซลเคลื่อนที่ได้ โดยมีช่วงจุดเดือดที่ 90% ไม่สูงกว่า 357 องศาเซลเซียส มีค่าซีเทนไม่ต่ำกว่า 45 (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ
ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ
 • มีสถานที่ขายน้ำมันดีเซล
จำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดหรือไม่[1]
 • มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันดีเซล
เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่[1]
 • มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ
ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล[2]
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว และ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า
 • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
 • มี การเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าย่อย

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
  • 01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
  • 01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
  • 01.05(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[1]
  • 01.05(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร[1]
  • 01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อย กว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด[2]

เอกสารอ้างอิง

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษี สำหรับน้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร
 2. 2.0 2.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีใบโอดีเซลผสม