น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ผลิตภัณฑ์ที่กลั่นแยกได้จากน้ำมันดิบหรือคอนเดนเสทในโรงกลั่นน้ำมัน มีช่วงจุดเดือดเช่นเดียวกับน้ำมันก๊าดแต่มีจุดเยือกแข็งสูงกว่า และมีจุดวาบไฟสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • มีวัตถุประสงค์การใช้งานสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
  • ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
   • นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานในประเทศ
   • นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ[1]

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 • มีเลขเจพี
 1. เจพี1
 2. เจพี2
 3. เจพี3
 4. เจพี4
 5. เจพี5
 6. เจพี6
 7. เจพี7
 8. เจพี8
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
  • 01.04(1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
  • 01.04(2) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ อากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  • 01.04(3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ อากาศยานต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด[1]

เอกสารอ้างอิง

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอยกเว้นภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ"