น้ำมันเตา

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เป็นผลิตภัณฑ์ก้น หอกลั่นสุญญากาศ มีลักษณะสีดำ ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาให้ความร้อนหรือพลังงาน แยกเป็นน้ำมันเตา 5 ชนิด ซึ่งขึ้นกับค่าความหนืดของน้ำมันเตาที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

  • มีค่าความหนืด
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ
  • มีหน่วยนับเป็นลิตรหรือกิโลกรัม
ลิตรหรือกิโลกรัมตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
  • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
  • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าย่อย

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

  • 01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน

เอกสารอ้างอิง