น้ำมันแก๊สโซฮอล์

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วพื้นฐานที่ผสมด้วยเอทานอลแปลงสภาพตามปริมาณที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ซึ่งขึ้นกับชนิดของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ได้แก่

 • แก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91 (แก๊สโซฮอล์ 91)
 • แก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95 (แก๊สโซฮอล์ 95)
 • แก๊สโซฮอล์ อี20
 • แก๊สโซฮอล์ อี85

(ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)


คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • มีปริมาณสารตะกั่วผสมอยู่ในหน่วยกรัมต่อลิตร
ปริมาณร้อยละของสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
 • มีปริมาณเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ[1]
ปริมาณร้อยละของเอทานอลที่ผสมอยู่ในน้ำมันเบนซิน
 • วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน
จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด[2]

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ค่าออกเทน
ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ
 • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
 • มี การเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่

ประเภทสินค้าหลัก

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.01(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • 01.01(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • 01.01(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด


เอกสารอ้างอิง

 1. [ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซลที่มีใบโอดีเซลผสมพ.ศ. 2552]
 2. [ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552]