น้ำมันไบโอดีเซล

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนักที่มีปริมาณไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันสูงกว่าร้อยละ 4 (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตวินิจฉัย)

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพื่อประโยชน์ในการคิดภาษีสรรพสามิต

 • มีปริมาณกำมะถันผสมอยู่ร้อยละ
ปริมาณร้อยละของกำมะถันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ
 • มีปริมาณเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ร้อยละ
ปริมาณร้อยละของเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันที่ผสมอยู่ในน้ำมันดีเซล[1]
ค่าที่เป็นไปได้ = ค่าตัวเลข ไม่มีติดลบ

คุณสมบัติอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • จำแนกตามประเภทเครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว และ เครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้า
 • มีหน่วยนับเป็นลิตร
เศษของลิตรให้นับเป็นหนึ่งลิตร
 • ที่มา
ผลิตภายในประเทศหรือนำเข้า
 • เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ให้ใส่ชื่อเครื่องหมายการค้าของสินค้า (ถ้ามี)
 • ราคาขาย
ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม
 • มี การเติมสารเพิ่มคุณภาพหรือไม่

ประเภทสินค้าหลัก

ประเภทสินค้าย่อย

 • น้ำมันไบโอดีเซล

พิกัดภาษีสรรพสามิตที่เกี่ยวข้อง

 • 01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

เอกสารอ้างอิง

 1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับน้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูตตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน พ.ศ. 2552