บริการสนามกอล์ฟ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ

ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 19 'กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สนามกอล์ฟ เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเล่นกอล์ฟ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ดินจำนวนมากในการสร้างสนามกอล์ฟ ปกติสนามกอล์ฟจะมี 18 หลุมสำหรับการเล่นแต่ละรอบ หรือ 27 หลุม และ 36 หลุมตามลำดับ นักเล่นกอล์ฟจะเล่นกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 5 คน ระยะเวลาในการเล่นประมาณรอบละ 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยจัดเวลาลงสนามกอล์ฟห่างกันกลุ่มละ 5 – 6 นาที สนามกอล์ฟมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากต้นทุนค่าที่ดินแล้ว ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ยบำรุงรักษาสนามหญ้า คิดเป็นต้นทุนประมาณ 50% ของต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสนามกอล์ฟ

บริการสนามกอล์ฟ คือบริการให้ใช้สนามกอล์ฟสำหรับการเล่น และมักจะมีการให้บริการ Caddy (คนถือถุงกอล์ฟ) และรถกอล์ฟสำหรับเช่า

บริการสนามกอล์ฟจัดเป็น กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ได้ให้นิยามต่างๆไว้ดังนี้

 • บริการ หมายความว่า การให้บริการในทางธุรกิจ สถานบริการ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
 • สถานบริการ หมายความว่า สถานที่สำหรับประกอบกิจการในด้านบริการ และให้หมายความถึงสำนักงานใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นในการประกอบกิจการ ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดสถานที่ให้บริการได้แน่นอน
 • กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายความว่า การประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม เพื่อหารายได้เป็นธุรกิจ
 • รายได้ที่ได้จากบริการสนามกอล์ฟ แยกได้เป็น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ และรายรับอื่นๆ

คุณลักษณะของบริการ

ลำดับที่ ชื่อข้อมูลบริการ ความหมาย
1 ชื่อบริการ ชื่อบริการสนามกอล์ฟ เช่น “บริการ Visitor Walk in – 18 หลุม วันธรรมดา” เป็นต้น
2 ประเภทบริการ ประเภทย่อยของบริการสนามกอล์ฟ เช่น บริการสมาชิกสนามกอล์ฟ บริการใช้สนามกอล์ฟ หรือบริการอื่นๆ เป็นต้น
3 ค่าบริการ ราคาค่าบริการต่อหน่วย
4 หน่วยของบริการ หน่วยการคิดค่าบริการ เช่น ราย ครั้ง เป็นต้น

กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต

พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ประเภทที่ รายการ อัตราภาษี
ตามมูลค่าร้อยละ ตามปริมาณ
หน่วย หน่วยละ (บาท)
"19.01 สนามกอล์ฟ
ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(1) ค่าสมาชิก
     (ก) ค่าสมาชิกของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
     (ข) ค่าสมาชิก นอกจาก (ก) 10
(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ
     (ก) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด 0
     (ข) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ นอกจาก (ก) 10
(3)รายรับอื่น ๆ 0
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
(1) ค่าสมาชิก 10
(2) ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ 10
(3) รายรับอื่น ๆ 0"
19.90 อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 30

บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ

ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามกอล์ฟ เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสนามกอล์ฟ โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล

หมายเลขแบบ ชื่อแบบ ดาวน์โหลด Pdf-icon.png
ภส.01-01 แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.02-02 แบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-08 แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ภส.03-11 แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
ภส.05-17 แบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-05 บัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
ภส.07-06 งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

การคำนวณภาษี

ตัวอย่างการคำนวณภาษี

อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10

ตัวอย่าง สนามกอล์ฟ ABC มีรายรับ จำนวน 200,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการคำนวณ

   รายรับค่าบริการของสนามกอล์ฟ = 200,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 200,000 x 7/107= 13,084.11 บาท
   ฐานรายรับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม =200,000 - 13,084.11 = 186,915.89 บาท
   ภาษีสรรพสามิต= 186,915.89 x 0.1 = 18,691.58 บาท
   ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10 = 18,691.58 x 0.1 = 1,869.15 บาท
   รวมทั้งสิ้น = 18,691.58 + 1,869.15= 20,560.73 บาท
   รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น= 20,560 บาท

กรณีไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีสรรพสามิต

   = 200,000 x 0.1 = 20,000

ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ 10

   = 20,000 x 0.1 = 2,000

รวมภาษีสรรพสามิตที่ต้องชำระทั้งสิ้น

   = 20,000+2,000 = 22,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก แบบฟอร์ม