พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

อัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามพิกัดภาษีสรรพสามิต

พิกัดสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

 • 01.01 น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน
  • 01.01(1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว
  • 01.01(2) น้ำมันเบนซินนอกจาก (1)
  • 01.01(3) น้ำมันเบนซินที่ไร้สารตะกั่วที่นำเข้าเพื่อ จำหน่ายให้แก่ผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพัน ที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ ตามสัญญากับนานาประเทศหรือทางการทูต ตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.01(4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.01(5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.01(6) น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
 • 01.02 แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.02(1) แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.02(2) แนพทาฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค. 2534)
  • 01.02(3) แนพทาฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่ 31)ลว.17 พ.ย.2536
 • 01.03 น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
  • 01.03(1) น้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน
  • 01.03(2) น้ำมันก๊าดฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค. 2534)
 • 01.04 น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น
  • 01.04(1) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ไม่ได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน
  • 01.04(2) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ อากาศยานในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
  • 01.04(3) น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับ อากาศยานต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 • 01.05 น้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
  • 01.05(1) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
  • 01.05(2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก
  • 01.05(3) น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.05(4) น้ำมันดีเซลที่ได้เติมในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับ การประมงตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  • 01.05(5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อย กว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
 • 01.06 ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.06(1) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.06(2) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน
  • 01.06(3) ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)ฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.2534)
 • 01.07 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.07(1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) และก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.07(2) ก๊าซโพรเพนเหลวและก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.07(3) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)ฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.2534)
  • 01.07(4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซโพรเพน และก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า และขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด
 • 01.08 ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.08(1) ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวและก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.08(2) ก๊าซอีเทนเหลว
  • 01.08(3) ก๊าซอีเทนเหลวฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.2534)
 • 01.09 เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.09(1) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน
  • 01.09(2) เอทิลีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95
  • 01.09(3) โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว บิวทาไอดีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90
  • 01.09(4) เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลวฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.2534)
 • 01.10 ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.10(1) ก๊าซอีเทน
  • 01.10(2) ก๊าซโพรเพน
  • 01.10(3) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.10(4) ก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทนฯ (จัดเก็บตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลว.30 ธ.ค.2534)
 • 01.11 เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของ บิวทีลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
  • 01.11(1) เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของ บิวทีลีน บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน
 • 01.90 อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  • 01.90(1) น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน
  • 01.90(2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
   • 01.90(2.1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง
   • 01.90(2.2) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ ขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  • 01.90(3) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   • 01.90(3.1) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
   • 01.90(3.2) สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่นำไปใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด