พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์(บังคับใช้ ปี พ.ศ.2559)

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทรถยนต์ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 109)

อัตราภาษีสินค้ารถยนต์ตามพิกัดภาษีสรรพสามิต

เอกสารอ้างอิง

  1. | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก(Pick - up Passenger Vehicle : PPV) ที่ได้รับการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
  2. | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะของรถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) ที่ได้รับการลดอัตราภาษี
  3. | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง คุณสมบัติผู็ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำรถยนต์กระบะหรือแชสซีส์และกระจกบังลมหน้า (Chassis with Windshield) ของรถยนต์กระบะมาผลิตหรือนำรถยนต์กระบะมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่ง
  4. | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ประเภทประหยัดพลังงาน แบบผสมเชื้อเพลิงและไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle) ที่ได้รับการลดอัตราภาษี
  5. | ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safrty)