พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ

จาก สารานุกรมสรรพสามิต
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527


อัตราภาษีสินค้าเครื่องปรับอากาศตามพิกัดภาษีสรรพสามิต[1]

  • 03.01 เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์ และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิ ไม่ว่าจะมีส่วนที่ใช้ควบคุมความชื้นด้วยหรือไม่ก็ตามที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียู/ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

  1. | พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527