Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

116 bytes added, 16:44, 6 มกราคม 2558
/* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา */
== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ==
=== ความหมายทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าสุรา ===
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้นิยามความหมายของ “สุรา” หมายถึง เหล้า, น้ำเมาที่ได้จากการกลั่น<br />
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088–2544 ได้ให้คำนิยามของสุราไว้ว่า “สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 80 ดีกรี ”
<br />
=== ความหมายของสินค้าสุราของกรมสรรพสามิต ===
ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได้กำหนดความหมายของสุราไว้ว่า “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา” <br />
: '''"เชื้อสุรา"''' หมายความว่าแป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้
<br />
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กำหนดชนิดของสุรากลั่นและความหมายของสุรากลั่นแต่ละชนิด ดังนี้
: '''"สุราพิเศษ"''' คือ สุรากลั่นที่ทำขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮฮล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ปุ้นกุ๋ยโล่วหรือสุราแบบจีนอย่างอื่น
====ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราของกรมสรรพสามิต <br />==== สำหรับสินค้าสุรา ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีกรมสรรพสามิตได้แก่
* ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา
* ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร