Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

823 bytes added, 16:59, 6 มกราคม 2558
/* ประเภทของสินค้าสุราตามกรมสรรพสามิต */
:3. ชนิดอื่นนอกจาก (1)และ(2)
::*สุราแช่พื้นเมือง
::**อุ
::**กระแช่หรือน้ำตาลเมา
::**สาโทหรือน้ำขาว
::*คูลเลอร์ (สุราแช่อัดก๊าซ)
::**คูลเลอร์ที่ทำจากผลไม้
::**คูลเลอร์ที่ทำจากวัตถุดิบอื่นนอกจากผลไม้
::*สุราแช่พร้อมดื่ม (RTD)
::**สุราแช่พร้อมดื่มที่ทำจากผลไม้
::**สุราแช่พร้อมดื่มที่ทำจากวัตถุดิบอื่นนอกจากผลไม้
::*เวอร์มุท ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
::*สาเก ที่ได้จากกระบวนการหมักหรือสุราแช่ผสมสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรี
::*สุราผสม
::*สุราปรุงพิเศษ
::*สุราพิเศษ::**บรั่นดี::**จิน::**รัม::**ลิเคียว::**วอดก้า::**วิสกี้::**เวอร์มุท ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี::**สาเก ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี::**คุ๊กกิ้งไวน์ ที่ได้จากการนำสุรากลั่นผสมสุราแช่ที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 15 ดีกรี::*สุราพิเศษ(*PortWine)::**สุราจีน::*สุราพิเศษ(*โซวจู)::**สุราเชอรี่::**เตอกีลา::**สุราพิเศษอื่น
::*สุราสามทับ
:::* สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม*สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ เภสัชการและวิทยาศาสตร์::**สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือที่นำไปทำการแปลงสภาพ::*สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์**สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม::***สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ::**อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์สุราสามทับอื่นๆ
=== คุณสมบัติของสินค้าสุรา ===