Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

13 bytes added, 15:36, 9 กรกฎาคม 2558
/* ตัวอย่างการคำนวณภาษี */
{|
|
ตัวอย่างที่ 1 สมมุติ รายรับจากการพนันแข่งม้าที่หักไว้เป็นฐานในการคำนวณภาษี 2.1 ม้าชนะ (WIN) = 450,000 บาท 2.2 ม้ารอง (PLACE) = 175,000 บาท เป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 20 + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 '''ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ''' 2.1 ม้าชนะ (WIN) = (450,000 x 22%) = 99,000 บาท 2.2 ม้ารอง (PLACE) = (175,000 x 22%) = 38,500 บาท
รวมภาษีที่สนามแข่งม้าต้องชำระ 61,380 + 99,000 + 38,500 = 198,880 บาท
|}