Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สนามแข่งม้า

13,863 bytes added, 04:19, 18 กรกฎาคม 2563
/* กฎกระทรวง */
==ความรู้ทั่วไปของบริการสนามแข่งม้า=====ความหมายของบริการสนามแข่งม้า=ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการสนามแข่งม้า==[[ไฟล์File:Horsehorse-racing-4.jpg|thumb|สนามแข่งม้า]] ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 18 '''กิจการเสี่ยงโชค''
สนามแข่งม้า เป็นสถานที่ประกอบกิจการด้านบริการบันเทิงหรือพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ประกอบกิจการสนามแข่งม้าหารายได้จากการจัดแข่งม้า โดยรายได้หลักของบริการสนามแข่งม้าได้จากการขายบัตรค่าผ่านประตูเข้าชมการแข่งม้า และรับแทงพนันม้า ม้าแทงที่ชนะอันดับ 1 เรียกว่า “ม้าชนะ” (วินโต๊ด) และม้าแทงที่ชนะอันดับรองลงไป ได้แก่อันดับที่ 1 2 และ 3 เรียกว่า “ม้ารอง” (เปล๊สโต๊ด) ในปัจจุบัน สนามแข่งม้าจัดเป็นกิจการเสี่ยงโชคที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการพนันแทงม้าขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งโดยปกติการพนันถือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย รัฐไม่อนุญาตให้มีการเล่นพนัน สำหรับกรณีสนามแข่งม้า รัฐมีนโยบายให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อหารายได้เข้ารัฐ และจำกัดควบคุมการเล่นพนันแข่งม้า ซึ่งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทำให้ค่าบริการสนามแข่งม้าสูงขึ้น และส่งผลให้ปริมาณการใช้บริการสนามแข่งม้าและการพนันแข่งม้าลดลง หรืออย่างน้อยอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้บริการแข่งม้าถือเป็นบริการที่ฟุ่มเฟือย นอกเหนือจากสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน
 
==คุณลักษณะของบริการ==
[[file:Detail-horse.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะบริการสนามแข่งม้า]]
 
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" width="60px" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| valign="top" align="center" width="160px" style="background:#f0f0f0;"|'''ชื่อข้อมูลคุณสมบัติ'''
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ความหมาย'''
|- valign="top"
| align="center"|1||ชื่อสถานบริการ||ชื่อที่จดทะเบียนของสถานบริการ
|- valign="top"
| align="center"|2||รายรับจากค่าผ่านประตู||ระบุรายรับจากค่าผ่านประตู
|- valign="top"
| align="center"|3.1||รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า ม้าชนะ (Win)||ระบุรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักจากเงินรางวัลพนันแข่งม้า ม้าชนะ (Win)
|- valign="top"
| align="center"|3.2||รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า ม้ารอง (Place)||ระบุรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักจากเงินรางวัลพนันแข่งม้า ม้ารอง (Place)
|- valign="top"
| align="center"|4||รายรับอื่นๆ||ระบุรายรับอื่นๆ
|-
| align="center"|5||มีการบริจาครายรับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายหรือไม่||ระบุว่าสถานบริการมีการบริจาครายรับทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายหรือไม่
|}
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบริการสนามแข่งม้าในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้===พระราชบัญญัติ===* [httphttps://webwebdev.krisdikaexcise.go.th/dataact2560/lawimages/law2files/%C007/E0%C007B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/list-20-9999-updatelegal.pdf ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย พ.ศ. 2562 (เลขอ้างอิง 461) ]* [https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560. 2560, 20 มีนาคม. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 32 ก. หน้า 1-47 (เลขอ้างอิง 462) ]* [httphttps://webwebdev.krisdikaexcise.go.th/dataact2560/lawimages/law2files/%BE08E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A/_%BE08-20-9999-updateE0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95_EN.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560 (ฉบับภาษาอังกฤษ) EXCISE ACT B.E. 2560 (2017) (เลขอ้างอิง 464) ]===กฎกระทรวง===* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/001192242560/A/095/46.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต กฎกระทรวง การคืนหรือยกเว้นภาษีสําหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 68เลขอ้างอิง 13) ลงวันที่ 28 ม]*[http://www.ratchakitcha. 2546soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/52.PDF กฎกระทรวง การให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 15)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25422560/A/134095/856.PDF กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 17)]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 29) ]* [https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/กฎกระทรวง/T_0001.PDF กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 34 12) พ.ศ. 2563 (เลขอ้างอิง 539) ] ===ประกาศกระทรวงการคลัง===* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/227/2.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25422560 (เลขอ้างอิง 32) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ]===ประกาศกรมสรรพสามิต===*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2527 ว่าด้วยบริการที่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษี2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 (เลขอ้างอิง 112) ]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา (เลขอ้างอิง 177) ]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) (เลขอ้างอิง 190) ]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/ประกาศกรมสรรพสามต/img-200319093641.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 9) (เลขอ้างอิง 475)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต (เลขอ้างอิง 107)]
==พิกัดภาษีสรรพสามิตบริการสนามแข่งม้า==
{| class="wikitable" style="width: 100%;"! rowspan=3 style="width: 5%;"| ประเภทที่! rowspan=3 style="width: 50%;"|รายการ! อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละ! ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละcolspan=3 style="width: 31%;"| อัตราภาษี
|-
! rowspan=2 style="width: 15%;"| 10ตามมูลค่าร้อยละ! colspan=2 style="width: 16%;"|ตามปริมาณ|-! style="width: 8%;"|หน่วย! style="width: 8%;"|หน่วยละ (บาท)|-| "18.01| - สนามแข่งม้า
|
|
|
|-
|
|
! colspan=3 style="width: 31%;"| ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ<br/> ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
|-
|
| (1) ค่าผ่านประตู
|
|
|
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) ค่าผ่านประตูของสนามแข่งม้าซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 0
|
| |-| | &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1) ค่าผ่านประตูนอกจาก (ก)
| align="center" | 20
|
|
|-
|
| (2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว
|
|
|
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ก) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว ของสนามแข่งม้าซึ่งมีการจ้างงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
| align="center" | 0
|
|
|-
|
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(ข) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว นอกจาก (ก)
| align="center" | 20
|
|
|-
|
| (2) รายรับอื่น ๆ
| align="center" | 0
|
|
|-
|
|
! colspan=3 style="width: 31%;"| ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
|-
|
| (1) ค่าผ่านประตู
| align="center" | 20
|
|
|-
|
| (2) รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้า โดยหักเงินรางวัลที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้เล่นการพนันแข่งม้าดังกล่าว
| align="center" | 20
| align="center" | 20
|-
|
| (3) รายรับอื่นๆรายรับอื่น ๆ| align="center" | 200"| align="center" | ยกเว้นภาษี
|-
| 18.90
| อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
| align="center" | 30
|
|
|}
 
== บริการค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามแข่งม้า ==
 
[http://etrs.beehive.asia/taxRecommendation/searchTaxDuty/horse_racing ระบบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตบริการสนามแข่งม้า] เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราอัตราภาษีของบริการสนามแข่งม้า โดยระบบจะค้นหาพิกัดอัตราอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงชำระของบริการ
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable"
! style="width: 10%;"| หมายเลขแบบ! style="width: 70%;"| ชื่อแบบ! style="width: 20%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภษภส.01-0401| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-04instruction01-Horseinstruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-04filled01-filled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0102-0502| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแบบแจ้งราคาค่าบริการ ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298969.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps02-05instruction02-Horseinstruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps02-02-05filledfilled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษ 01ภส.03-12ก08| แบบรายการภาษีสรรพสามิตตามมาตรา 54(3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298741.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-12instruction08-Horseinstruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-08-12filledfilled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-33ก11| คำขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการรับชำระเงิน
|
*[[mediahttps:Ps01-33ก//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-33กinstruction11-Horseinstruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-11-33กfilledfilled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-42ก17| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการแบบคำขอคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการกิจการสถานบริการ ที่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษีเนื่องจากบริจาครายรับ ตามมาตรา 108 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
|
*[[mediahttps:Ps01-42ก//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298153.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-42กinstruction17-Horseinstruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-17-42กfilledfilled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0107-44ก05| แบบแจ้งราคาค่าบริการ พร้อมโครงสร้างราคาค่าบริการบัญชีประจำวันแสดงรายรับค่าบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322634.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps07-44ก05-instruction-horse.pdf|แบบฟอร์มคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-44กinstruction05-Horsefilled-horse.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-06| งบเดือนแสดงรายการรายรับกิจการสถานบริการ ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322633.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-06-instruction-horse.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-06-44กfilledfilled-Horsehorse.pdf|ตัวอย่าง]]
|}
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษีบริการ}}
=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===
อัตราภาษีตามมูลค่า ร้อยละ 10 ภาษีเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอัตรา ร้อยละ 10 ตัวอย่าง สมาคมราชกรีฑาสโมสร มีรายรับค่าผ่านประตู 300,000 บาท และรายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้าชนะ 2,000,000 บาท รายรับที่หักไว้จากผู้เล่นการพนันแข่งม้ารอง 1,000,000 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 20
ผู้ประกอบการสนามแข่งม้า สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้
''การคำนวณ'': การคำนวณ ค่าบัตรผ่านประตูรวมภาระภาษีทั้งหมด = 300,000 บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม = (300,000 x 7%0.07) = 21,000 บาท ฐานราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม = 300,000 - 21,000 บาท = 279,000 บาท
ค่าบัตรผ่านประตู 279,000 บาท จึงป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว
สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 20 + ภาษีเก็บเพื่อกระทรวงมหาดไทยอีกร้อยละ ภาษีเก็บเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10
ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = (279,000 x 0.22%) = 61,380 บาท
ราคาค่าผ่านประตูที่ไม่รวมภาษีสรรพสามิต =279,000 – 61,380 = 217,620 บาท
นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
ภาษีสรรพสามิต = 217,620 x 0.20/ 1 – (1.1 x 0.20)
= 43,524 / 0.78 = 55,800 บาท
ภาษีเพื่อมหาดไทย ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น = 5,580 บาท
รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ = 55,800 + 5,580 = 61,380 บาท
ราคาค่าผ่านประตูที่รวมภาษีสรรพสามิต =217,620 + 61,380 = 279,000 บาท นำตัวเลขมาใส่ในโครงสร้างราคาค่าบริการได้ดังนี้
โครงสร้างราคาค่าผ่านประตู
1. ราคาค่าผ่านประตูซึ่งไม่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ 217,620 บาท
2.1 ม้าชนะ (WIN) = 450,000 บาท
2.2 ม้ารอง (PLACE) = 175,000 บาท
เป็นราคาค่าบริการที่รวมภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระไว้แล้ว สามารถคำนวณภาษีสรรพสามิตได้ อัตราร้อยละ 20 + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นร้อยละ 10
'''ภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระ'''
2.1 ม้าชนะ (WIN) = (450,000 x 0.22%) = 99,000 บาท 2.2 ม้ารอง (PLACE) = (175,000 x 0.22%) = 38,500 บาท
รวมภาษีที่สนามแข่งม้าต้องชำระ 61,380 + 99,000 + 38,500 = 198,880 บาท
|}
|
|-
| 1.1 ภาษีสรรพสามิต 20% + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (10% ของภาษีสรรพสามิต)
|
| 61,380
!
! ม้าชนะ (WIN)
!ภาษีสนามแข่งม้า
! ม้ารอง (PLACE)
!ภาษีสนามแข่งม้า
|-
|2.1 รายรับจากการพนันแข่งม้า
|-
|2.3 เงินที่สนามแข่งม้าหักไว้ เป็นฐานในการคำนวณภาษีสรรพสามิต
|450,000 (22.5%)
|
|450175,000 (2217.5%)
|
|175,000 (17.5%)
|-
|2.4 ภาษีสรรพสามิต 20% + ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทย ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น (10% ของภาษีสรรพสามิต)
|
|99,000
|38,500
|-
! colspan=5 | รวมภาษีที่พึงต้องชำระ (1.1 + 2.4 + 2.5)! = 198,880 บาท!
|}
==ข้อเสนอแนะ==
หากมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะกับเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ กรุณากรอก [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6HPoqeqiYDNoIjAM4Qd0pFFtlHoGM7LWUu6jr6q6eRDPdg/viewform แบบฟอร์ม]