Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้ที่นี่ http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main
 
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ประเภทที่'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''พิกัดศุลกากร'''
|-
| valign="top"| 01.01(1), 01.01(3)|| valign="top"สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
|-
| valign="top"| 01.01(2)|| valign="top"น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน|น้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.12.13, 2710.12.11, 2710.12.15
|-
| valign="top"| 01.0109(4)-(61)|| valign="top"|น้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว|| valign="top"|2710.12.14, 2710.12.12, 2710.12.16
|-
| valign="top"| 01.0209(12)|| valign="top"|แนพทาน้ำมันเบนซินนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.12.7011, 2710.12.12, 2710.12.15
|-
| valign="top"| 01.0209(13)|| valign="top"|รีฟอร์เมทน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10|| valign="top"|2710.12.70
|-
| valign="top"| 01.0209(14)|| valign="top"|ไพโรลายสิสก๊าซโซลีนน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20|| valign="top"|2710.12.70
|-
| valign="top"| 01.0309(15)|| valign="top"|น้ำมันก๊าดน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85|| valign="top"|2710.19.83
|-
| valign="top"| 01.02|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.12.70|-| valign="top"| 01.02(1)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ใน|| valign="top"|2710.12.70|-| valign="top"| 01.02(2)|| valign="top"|แนพทา รีฟอร์เมท ไพโรลายสิสก๊าซโซลีน และของเหลวที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.12.70|-| valign="top"| 01.03|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน|| valign="top"|2710.19.83|-| valign="top"| 01.03(1)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.83|-| valign="top"| 01.03(2)|| valign="top"|น้ำมันก๊าด และน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.83|-| valign="top"| 01.04|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น|| valign="top"||-| valign="top"| 01.04(1)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยานไปต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82|-| valign="top"| 01.04(32)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนอกจาก(1)|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82|-| valign="top"| 01.04(1)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82|-| valign="top"| 01.04(2)|| valign="top"|น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.81, 2710.19.82|-| valign="top"| 01.05|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน || valign="top"|
|-
| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
|-
| valign="top"| 01.05(2)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
|-
| valign="top"| 01.05(3)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่นำไปจำหน่ายในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
|-
| valign="top"| 01.05(4)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่ได้เติมนำในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรในเรือจดทะเบียนสำหรับการประมง ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 และเหลืออยู่ในถังใช้การปกติของเรือนั้นในขณะที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72
|-
| valign="top"| 01.05(5)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4|| valign="top"|2710.19.71
|-
| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/1) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 แต่ไม่เกินร้อยละ 7|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/2) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 9|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/3) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 14|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/4) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 แต่ไม่เกินร้อยละ 19|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05||valign="top"|(5/5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกินร้อยละ 24|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05(6)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทางไปกลับเขตพื้นที่พัฒนาร่วมกับไทย-มาเลเซียตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72|-| valign="top"| 01.05(7)|| valign="top"|น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 20|| valign="top"|2710.19.71|-| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72|-| valign="top"| 01.05(1)|| valign="top"|น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.71, 2710.19.72|-| valign="top"| 01.06|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.)และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.06(2)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน ที่นำไปเข้าขบวนการกลั่นในโรงกลั่นน้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.06(1)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.06(2)|| valign="top"|ก๊าซธรรมชาติเหลว (เอ็น.จี.แอล.) และก๊าซเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.07|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(3)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกันที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(1)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.07(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลว (แอล.พี.จี.) ก๊าซ โพรเพนและก๊าซที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.19.00|-| valign="top"| 01.08|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซบิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลว|| valign="top"||-| valign="top"| 01.08(1)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.08(2)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลว ก๊าซอีเทนเหลว ก๊าซ บิวเทนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลว และก๊าซหรือของเหลวที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.11.00|-| valign="top"| 01.09|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"||-| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน|| valign="top"|2711.14.10|-| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95|| valign="top"||-| valign="top"| 01.09(3)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว บิวทีลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวบิวทาไดอีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90|| valign="top"||-| valign="top"| 01.09(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.14.10|-| valign="top"| 01.09(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว โพรพิลีนเหลว บิวทิลีนเหลว ไอโซเมอร์ของบิวทินลีนในสภาพเหลว บิวทาไดอีนเหลวและของเหลวที่คล้ายกัน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.14.10|-| valign="top"| 01.10|| valign="top"|ก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซ บิวเทน ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|
|-
| valign="top"| 01.0710(1)|| valign="top"|ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอล.พี.จี.)ก๊าซอีเทน|| valign="top"|2711.19.00
|-
| valign="top"| 01.0710(2)|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนเหลวก๊าซโพรพิลีนเหลว|| valign="top"|2711.1214.0090
|-
| valign="top"| 01.0810(13)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนเหลวก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|27112901.1123.00
|-
| valign="top"| 01.0810(1)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนเหลวก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|27112901.1323.00
|-
| valign="top"| 01.0810(12)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเหลวก๊าซมีเทน ก๊าซบิวเทน ไอโซเมอร์ของ บิวเทนในสภาพเป็นก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|27112901.1323.00
|-
| valign="top"| 01.08(2)11|| valign="top"|ก๊าซอีเทนเหลวเอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.10.00
|-
| valign="top"| 01.0911(1)|| valign="top"|เอทิลีนเหลวเอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
|-
| valign="top"| 01.0911(1)|| valign="top"|โพรพิลีนเหลวเอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00จ
|-
| valign="top"| 01.0911(12)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลวเอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีน ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนบิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซและก๊าซที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00, 2711.14.10, 2711.14.90, 2901.23.00
|-
| valign="top"| 01.09(1)12|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลวน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.23.00
|-
| valign="top"| 01.0912(1)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลวน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00
|-
| valign="top"| 01.0912(2)|| valign="top"|เอทิลีนเหลว และของเหลวที่คล้ายกันเฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 95น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรน้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.14.10
|-
| valign="top"| 01.09(3)13|| valign="top"|โพรพิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|2711.14.90
|-
| valign="top"| 01.0913(31)|| valign="top"|บิวทิลีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง|| valign="top"|2901.23.00
|-
| valign="top"| 01.0913(32)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทิลีนในสภาพเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมน ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด|| valign="top"|2901.23.00
|-
| valign="top"| 01.0913(31)|| valign="top"|บิวทาไดอีนเหลว เฉพาะที่มีความบริสุทธิ์เกินร้อยละ 90ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2901.24.00
|-
| valign="top"| 01.1013(12)|| valign="top"|ก๊าซอีเทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2711.21.00
|-
| valign="top"| 01.10(2)14|| valign="top"|ก๊าซโพรเพนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติกำหนด|| valign="top"|2711.21.00
|-
| valign="top"| 01.1014(31)|| valign="top"|ก๊าซมีเทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)|| valign="top"|27112710.2112.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00,2902.42.00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90
|-
| valign="top"| 01.1014(32)|| valign="top"|ก๊าซบิวเทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ทั้งนี้ เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign="top"|27112710.2112.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00,2902.42.00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90
|-
| valign="top"| 01.1014(31)|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวเทนในสภาพเป็นก๊าซสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|27112710.2112.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00,2902.42.00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90
|-
| valign="top"| 01.1114(12)|| valign="top"|เอทิลีนสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|29012710.2112.40,2710.12.60,2902.20.00,2902.30.00,2902.41.00,2902.42.00,2902.43.00,2902.44.00,2902.50.00,2902.60.00,2902.70.00,2902.90
|-
| valign="top"| 01.11(1)90|| valign="top"|โพรพิลีนน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.22.00
|-
| valign="top"| 01.1190(1)|| valign="top"|บิวทิลีนน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหล่อลื่นที่คล้ายกัน ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด|| valign="top"|29012710.2319.0042, 2710.19.43
|-
| valign="top"| 01.11(1)90|| valign="top"|ไอโซเมอร์ของบิวทีลีนในสภาพเป็นก๊าซ(ก)น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|29012710.19.42, 2710.2319.0043
|-
| valign="top"| 01.11(1)90|| valign="top"|บิวทาไดอีนในสภาพเป็นก๊าซ(ข)น้ำมันหล่อลื่นไม่เหลวและน้ำมันที่คล้ายกัน|| valign="top"|2901.24.00
|-
| valign="top"| 01.90(1)|| valign="top"|น้ำมันเตาและน้ำมันที่คล้ายกัน(ค)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกันที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เฉพาะที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.7942, 2710.19.43
|-
| valign="top"| 01.90(2.1)-(2.2)|| valign="top"|ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมปิทูเมนซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิง(ง)น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|| valign="top"|2710.19.7942, 2710.19.43
|-
| valign="top"| 01.90(3.1)-(3.2)|| valign="top"|สารละลายไฮโดรคาร์บอนน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตได้และนำไปใช้ในขบวนการผลิตภายในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.1219.4042, 2710.12.50, 2710.12.60, 2902.20.00, 2902.30.00, 2902.41.00, 2902.42.00, 290219.43.00, 2902.44.00
|-
| valign="top"| 01.90(2)|| valign="top"|น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกันนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน|| valign="top"|2710.19.42, 2710.19.43
|}