Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

3 bytes removed, 18:45, 24 สิงหาคม 2558
/* กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง */
* [http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_008-1.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอและการยกเว้นภาษีสุรา การเก็บ และการขนสุรา สำหรับสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_017.pdf กฏกระทรวง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปลงสภาพไปเองจนไม่สมควรที่จะใช้ดื่มต่อไป พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2547]
* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_015.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา สำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544]* [ http://w9.excise.go.th/law/pdf/Excise_law_04/Excise_law_04_02_018.pdf กฏกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547]
* [http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6634 พระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ไว้ ณ วันท ี่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘]