Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
| 08.90(4)(4.1)
|(4.1) แบตเตอรี่
|align="left" | 8506.10.10, 8506.10.90, 8506.30.00,8506.40.00, 8506.50.00, 8506.50.00,8506.60.10, 8506.60.90, 8506.80.10,8506.80.20, 8506.80.99, 8507.10.10,8507.10.92, 8507.10.93,8507.10.94,8507.10.99, 8507.20.10, 8507.20.91, 8507.20.92, 8507.20.93, 8507.20.99,8507.30.10, 8507.30.90, 8507.40.10, 8507.40.90, 8507.50.00, 8507.60.10,8507.60.90, 8507.80.10, 8507.80.90,8507.80.99
|-
| 08.90(4)(4.2)
|(4.2) แบตเตอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตจากแบตเตอรี่ที่ได้เสียภาษีสรรพสามิต
| align="centerleft" | 8506.10.10, 8506.10.90, 8506.30.00,8506.40.00, 8506.50.00, 8506.50.00,8506.60.10, 8506.60.90, 8506.80.10,8506.80.20, 8506.80.99, 8507.10.10,8507.10.92, 8507.10.93,8507.10.94,8507.10.99, 8507.20.10, 8507.20.91, 8507.20.92, 8507.20.93, 8507.20.99,8507.30.10, 8507.30.90, 8507.40.10, 8507.40.90, 8507.50.00, 8507.60.10,8507.60.90, 8507.80.10, 8507.80.90,8507.80.99
|}