Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

624 bytes added, 07:48, 22 กุมภาพันธ์ 2559
/* คุณลักษณะสินค้า */
|- valign="top"
| A6||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
|- valign="top"
| E1||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||มีจุดเดือดสุดท้าย น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 400 องศาเซลเซียส ตามวิธีการทดสอบ ASTM D86 หรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
|- valign="top"
| E2||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||มีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นไฮโดรเจนและคาร์บอนเท่านั้นหรือไม่||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
|- valign="top"
| E3E4||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการ รายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ตามรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ หรือไม่||เป็นสารละลายประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ แต่ไม่รวมถึงเพนเทน อยู่ในรายการสารละลายไฮโดรคาร์บอนประเภทเคมีภัณฑ์อินทรีย์ ได้แก่ เพนเทน (Pentane) เฮกเซน (Hexane) เบนซีน (Benzene) โทลูอีน (Toluene) ออร์โธไซลีน (o-Xylene) พาราไซลีน (p-Xylene) เมตาไซลีน (m-Xylene) และมิกซ์ไซลีน (mixed-Xylene)||ใช่ หรือ ไม่||สารละลายไฮโดรคาร์บอน
|}