Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

เครื่องดื่ม (พรบ. พ.ศ.2560)

411 bytes removed, 09:35, 11 เมษายน 2560
เข้าชมรายละเอียดของสินค้ารถยนต์ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เข้าชมรายละเอียดของสินค้าเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 [[รถยนต์เครื่องดื่ม|คลิกที่นี่]]== ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้ารถยนต์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าเครื่องดื่ม ==
[[File:New jazz.jpg|thumb|รถยนต์นั่ง]]
[[File:2003-2005 Toyota Alphard Hybrid.jpg |thumb|รถยนต์โดยสาร]]
[[File:800px-Ford F150 Single Cab.JPG|thumb|รถยนต์กระบะ]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 6*2 '''รถยนต์เครื่องดื่ม''' หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น แต่ไม่รวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนต์มีพ่วงข้างไม่เกินหนึ่งล้อ รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์ที่รัฐมนตรีกำหนด*'''รถยนต์นั่ง''' หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน เช่น รถยนต์ที่มีหลังคาติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีที่นั่ง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีที่นั่งเท่าใด# สิ่งซึ่งตามปกติใช้เป็นเครื่องดื่มได้โดยไม่ต้องเจือปน ซึ่งไม่มีแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์โดยปริมาตรไม่เกินร้อยละ ๐.๕ อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว้แต่ไม่รวมถึง*'''รถยนต์โดยสาร''' หมายความว่า รถตู้หรือรถยนต์ที่ออกแบบเพื่อใช้ขนส่งคนโดยสารจำนวนมากรวม ทั้งรถยนต์ในลักษณะทำนองเดียวกัน(ก) น้ำหรือน้ำแร่ตามธรรมชาติ(ข) น้ำกลั่นหรือน้ำกรองสําหรับดื่มโดยไม่ปรุงแต่ง*'''รถยนต์กระบะ''' หมายความว่า รถยนต์ที่มีตอนหลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายรถโดยไม่มีหลังคา(ค) เครื่องดื่มซึ่งผู้ผลิตได้ผลิตขึ้นเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะ อันมิได้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ด้วย ทั้งมิได้สงวนคุณภาพด้วยเครื่องเคมี(ง) น้ำนมจืด น้ำนมอื่นๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร(จ) เครื่องดื่มซึ่งมีลักษณะเป็นเกล็ดน้ำแข็ง(ฉ) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
== พิกัดภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ ==