Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
เข้าชมรายละเอียดของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 [[ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง (พรบ. พ.ศ.2560)|คลิกที่นี่]] ==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
ความหมายตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ตอนที่ 9 '''ความหมายของสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง''' :“ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม” *'''ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม''' หมายความว่า ** น้ำหอม หัวน้ำหอม น้ำมันหอม และสิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอมต่างๆ และสิ่งที่ทําให้มีกลิ่นหอมต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึง**# หัวน้ำหอมที่ใช้ได้เฉพาะในการผลิตสินค้า และ**# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา :“เครื่องสำอาง” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่ง เพื่อใช้บนผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์สำหรับทำความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริม ให้เกิดความงามหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะโดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง# เภสัชผลิตภัณฑ์ และ# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  :ประเภทของน้ำหอม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่# Perfume เป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมสูงสุด (หัวน้ำหอม 10 – 15% แอลกอฮอล์ 85 – 90% และน้ำ 0 – 5%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานกว่า 24 ชั่วโมง# Eau de toilette เป็นน้ำหอมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมในอัตราส่วนที่ค่อนข้างพอดี (หัวน้ำหอม 5 – 7% แอลกอฮอล์ 75 – 80% และน้ำ 15 – 20%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่ติดทนนานประมาณ 8 ชั่วโมง#Cologne เป็นน้ำหอมที่มีส่วนผสมของหัวน้ำหอมต่ำมาก (หัวน้ำหอม 2 – 3% แอลกอฮอล์ 60 – 65% และน้ำ 30 – 35%) ส่วนใหญ่จะให้กลิ่นที่อยู่ได้นานประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเท่านั้น  :ลักษณะพิเศษของการจัดเก็บภาษี คือ การยกเว้นภาษี# น้ำมันหอม# น้ำหอม และหัวน้ำหอมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ (ตาม[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/036/15.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540)])สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด*'''ประเภทสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางตามชนิดของสินค้าเครื่องสําอาง'''หมายความว่า *ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม**น้ำหอมผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์สําหรับทําความสะอาด ป้องกัน แต่งเสริมให้เกิดความงาม หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ โดยถู ทา พ่น หรือโรย เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง***โอ เดอ พาร์ฟูม (Eau de parfum)# เภสัชผลิตภัณฑ์ และ***โอ เดอ ตัวเลต (Eau de toilette)***โอ เดอ โคโลน (Eau de cologne)**หัวน้ำหอม**น้ำมันหอม# สินค้าตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
==คุณลักษณะสินค้า==
[[file:Detail-perfume-2560.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]]
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| 9||ชนิด||ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ได้แก่ โอ เดอ พาร์ฟูม, โอ เดอ ตัวเลต, โอ เดอ โคโลน, หัวน้ำหอม, น้ำมันหอม
|- valign="top"
| 10||ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ต่อหน่วย (ขวด)ราคาขายปลีกแนะนำ||ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรงอุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
|}
== กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ==
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้
* [httphttps://webwww.krisdikaexcise.go.th/datacs/lawgroups/law2public/%C007documents/%C007-20-9999-updatedocument/dwnt/mjcz/~edisp/uatucm273088.pdf พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560]* [http://webwww.krisdikaratchakitcha.soc.go.th/dataDATA/lawPDF/law22560/%BE08A/%BE08-20-9999-update095/111.pdf พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต PDF กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 25272560 ]* [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25352560/DE/001227/182.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องยกเว้นภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296521.pdf การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560 ]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_%E0%B8%89.4.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 272) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534]*[https://webdev.excise.go.th/act2560/images/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95/_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97_3.PDF ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี (ฉบับที่ 3)]* [httphttps://www.ratchakitchaexcise.socgo.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290549.pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้วสำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560]*[https://www.excise.go.th/DATAcs/PDFgroups/2540public/Edocuments/036document/15dwnt/mjkz/~edisp/uatucm293316.PDF ประกาศกระทรวงการคลัง pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยกเว้นภาษีหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi4/~edisp/uatucm328403.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า (ฉบับที่ 412) ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2540]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290568.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298971.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza5/~edisp/uatucm309818.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmx/~edisp/uatucm331759.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298860.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต]*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290588.pdf ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการรับ การจ่าย การเก็บรักษาสินค้าและการทำบัญชีคุมสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน]
==พิกัดภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
{| class="wikitable" style="width: 50%;"! valignrowspan=3 style="topwidth: 5%;" | ประเภทที่! valignrowspan=3 style="topwidth: 25%;" | รายการ! valigncolspan=3 style="topwidth: 30%;" | อัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บตามมูลค่าร้อยละอัตราภาษี|-! valignrowspan="top" 2| ลดลงเหลือ/ยกเว้น ตามมูลค่าร้อยละ! colspan=2|ตามปริมาณ|- valign! หน่วย! หน่วยละ (บาท)|-| 09.01 | (๑) น้ำหอม และหัวน้ำหอม แต่ไม่รวมถึงน้ำหอม และหัวน้ำหอมตาม (3)| align="topcenter"| 8|| 07.01| - น้ำหอม หัวน้ำหอม และน้ำมันหอม
|
| |- valign="top"| 07.01(1)| (1) น้ำหอมและหัวน้ำหอมแต่ไม่รวมถึงน้ำหอมและหัวน้ำหอม ตาม (3)| align="center" | 20| align="center" | 15|- valign="top"| 07.01(2)| (2) น้ำมันหอม| align="center" | 200| align="center" | ยกเว้นภาษี|- valign="top"| 07.01(3)| (3) น้ำหอมและหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่ผลิตในประเทศ| align="center" | 20| align="center" | ยกเว้นภาษี
|-
|
| (๓)น้ำหอม และหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ พื้นเมือง ที่ผลิตในประเทศ
| align="center" | 0
|
|
|}
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable" style="width: 90%;"! style="width: 5%;"| หมายเลขแบบ! style="width: 75%;"| ชื่อแบบ! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภษภส.01-0401| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-04instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-04filled01-filled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0102-0501| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps02-05instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps02-01-05filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษ 01ภส.03-1201| แบบรายงานภาษีแบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-12instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-12filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-1501/2| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำ สินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-15//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-15instruction01-Perfume2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-2-15filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-2807| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-28instruction07-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-07-28filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-28/110| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้าแบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1instructioninstruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-3511| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps03-3511-instruction-perfume.pdf|แบบฟอร์มคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-35instruction11-Perfumefilled-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4201| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้าแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-42//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-42instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-01-42filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-4401/1| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมแบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps05-4401-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/2| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction01-Perfume2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-02| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-02-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-02-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-03| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-03-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-03-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/2| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-05| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-05-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-05-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-06| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-06-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-06-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-12-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-12-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12/1| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-12-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-12-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-02| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-02-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-02-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-03| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-03-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-03-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps07-04-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps07-04-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|}
==การคำนวณภาษี==
{{การคำนวณภาษี}}=== ตัวอย่างการคำนวณภาษี===<u>'''กรณีทราบราคาขายสุทธิ'''</u> น้ำหอม 10 ขวด ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (รวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทย) ขวดละ 500 บาท อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote> ภาษีสรรพสามิต = มูลค่า x อัตราภาษี = (10 x 500) x 15/100 = 750 บาท จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต = 750 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 75 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 825 บาท <u>'''กรณียังไม่ทราบราคาขายสุทธิ'''</u> น้ำหอม 10 ขวด ขวดละ 500 บาท (ราคาต้นทุน + กำไรที่ยังไม่ได้รวมภาษีสรรพสามิต) อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote>  ภาษีสรรพสามิต = (ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม x อัตราภาษี)/(1-(1.1 x อัตราภาษี)) = ((500 x 10) x 0.15)/(1-(1.1 x 0.15)) = 898.20 บาท จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต =898.20 บาท พร้อมด้วยภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาดไทยร้อยละ 10 ของภาษี = 89.82 บาท รวมภาษีต้องชำระ = 988.02 บาท <u>'''กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ'''</u> บริษัท เอ บี นำเข้าน้ำหอม จำนวน 500 ขวด ราคา ซี.ไอ.เอฟ. 185,250 บาท (คือ ราคาสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าประกันภัย) อากรขาเข้า 78,000 บาท อากรพิเศษ 7,800 บาท และอัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าร้อยละ 15<blockquote>'''วิธีการคำนวณ'''</blockquote>  ภาษีสรรพสามิต = ((C.I.F. + อากรขาเข้า + ภาษีค่าธรรมเนียมอื่นไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม) x อัตราภาษี) / (1-(1.1 x อัตราภาษี)) = ((185,250 + 78,000 + 7,800) x 0.15) / (1-(1.1 x 15 / 100)) = 40,657.5 / 0.835 = 48,691.62 บาทผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอางได้กำหนดการเก็บภาษีตามมูลค่าแต่เพียงอย่างเดียว
จะต้องชำระภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า = 48,691.62 บาท พร้อมด้วยภาษีเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ 10 ของค่าภาษี = 4,869.16 บาท รวมภาษีที่ต้องชำระ = 53,560.78 บาท(ราคาขายปลีกแนะนำ x อัตราภาษีตามมูลค่า) / 100
==พิกัดศุลกากร (Harmonize) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==