Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
/* พิกัดภาษีสรรพสามิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง */
|-
| 09.01
|
|
|
|-
|
| (๑) น้ำหอม และหัวน้ำหอม แต่ไม่รวมถึงน้ำหอม และหัวน้ำหอมตาม (3)
| align="center" | 8
| (๓)น้ำหอม และหัวน้ำหอม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ พื้นเมือง ที่ผลิตในประเทศ
| align="center" | 0
|
|
|}