Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
! ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภษภส.01-0401| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-04.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-04filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0102-0501| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-05.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-05filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษ 01ภส.03-1201| แบบรายงานภาษีแบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-12.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-12filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-1501/2| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำ สินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนแบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-15.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-15filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-2807| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรแบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-28.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-28filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-28/110| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้าแบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-28-1.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-28-1filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0103-3511| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีแบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
|
*[[media:Ps01-35.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-35instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]]
|-
| ภษภส.0105-4201| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้าแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-42.pdf|แบบฟอร์ม]]
*[[media:Ps01-42filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.05-01/1| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf| แบบแจ้งราคาขาย คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/2| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โรงอุตสาหกรรมสถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-02| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-03| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/2| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-05| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-06| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-12/1| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-13| คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-01| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-02| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-03| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-44filled-Perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.07-04| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[media:Ps01-44.pdf|แบบฟอร์ม]]