Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 ==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
==คุณลักษณะสินค้า==
[[file:Detail-perfume-2560.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]]
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
| 9||ชนิด||ระบุชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม ได้แก่ โอ เดอ พาร์ฟูม, โอ เดอ ตัวเลต, โอ เดอ โคโลน, หัวน้ำหอม, น้ำมันหอม
|- valign="top"
| 10||ราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ต่อหน่วย (ขวด)ราคาขายปลีกแนะนำ||ราคาขายสินค้าต่อหน่วยที่โรงอุตสาหกรรมซึ่งรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเก็บเพื่อมหาดไทย แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)ราคาขายที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าประสงค์ จะกำหนดเป็นราคาขายปลีกแนะนำให้ผู้ขายปลีกขาย สินค้าของตนให้แก่ผู้บริโภครายสุดท้ายในตลาดปกติ โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่กรมสรรพสามิตใช้เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีในกรณีภาษีตามมูลค่า สำหรับสินค้าที่เสียภาษีสรรพสามิต
|}
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable" style="width: 90%;"! style="width: 5%;"| หมายเลขแบบ! style="width: 75%;"| ชื่อแบบ! style="width: 15%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]|-| ภส.01-01| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.02-01| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps02-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps02-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-01| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-01/2| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-01-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-01-2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-07| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-07-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-07-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-10| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-10-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-10-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.03-11| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps03-11-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps03-11-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/1| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-01/2| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-01-2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-01-2-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-02| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-02-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-02-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-03| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-03-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-03-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]|-| ภส.05-04/1| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า|*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps05-04-1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps05-04-1-filled-perfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-04/2| คำขอจดทะเบียนสรรพสามิตงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-04instruction04-2-instruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-04-2-04filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-05| คำขอรับใบแทนใบทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการโรงอุตสาหกรรมหรือสถานบริการแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-05instruction05-instruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-05-05filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษ 01ภส.05-1206| แบบรายงานภาษีแบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-12instruction06-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-06-12filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-1512| คำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำ สินค้า ออกจากโรงอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าทัณฑ์บนคำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-15//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-15instruction12-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-12-15filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0105-2812/1| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษี สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรรายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-28instruction12-Perfume1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-12-1-28filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0107-28/101| แบบคำขอยกเว้น สำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยจะนำไปเก็บพักไว้ที่สถานที่เก็บสินค้าบัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-2801-1instructioninstruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-2801-1filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0107-3502| คำขอยกเว้นหรือคืนภาษีบัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps07-3502-instruction-perfume.pdf|แบบฟอร์มคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-35instruction02-Perfumefilled-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0107-4203| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้าบัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-42//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-42instruction03-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-03-42filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภษภส.0107-4404| แบบแจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-44instruction04-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-04-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|}