Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
 ==ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง==
[[File:Eau de Cologne 1280469.JPG|thumb|โอ เดอ โคโลน (Eau de Cologne 1280469)]]
==คุณลักษณะสินค้า==
[[file:Detail-perfume-2560.png|200px|thumb|right|คุณลักษณะสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง]]
{| class="wikitable"
| valign="top" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''ลำดับที่'''
== แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและวิธีการกรอกข้อมูล ==
{| class="wikitable" style="width: 8090%;"
! style="width: 5%;"| หมายเลขแบบ
! style="width: 5075%;"| ชื่อแบบ! style="width: 3515%;"| ดาวน์โหลด [[Image:Pdf-icon.png]]
|-
| ภส.01-01
| แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนทะเบียนสรรพสามิต คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ ตามมาตรา 32,33,35,36,37 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-04//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290326.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01-04instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01-04filled01-filled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.02-01
| แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-05//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzmz/~edisp/uatucm333051.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps02-05instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps02-01-05filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.03-01
| แบบคำขออนุญาตตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1)และมาตรา 103 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-12//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzax/~edisp/uatucm301315.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-12instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-12filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.03-01/2
| แบบใบกำกับการขนสินค้าตามมาตรา 26 (1)(2) ตามมาตรา 50 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-15//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296710.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-15instruction01-Perfume2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-01-2-15filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.03-07
| แบบรายการภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 54 (1) (4) และ 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk4/~edisp/uatucm298742.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-28instruction07-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-07-28filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.03-10
| แบบคำขอชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตามมาตรา 58 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-28-1//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290035.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1instructioninstruction-Perfumeperfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-2810-1filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.03-11
| แบบคำขออนุญาตลงทะเบียนเป็นผู้ยื่นแบบรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการรับชำระเงิน
|
*[https://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mza2/~edisp/uatucm306541.pdf แบบฟอร์ม] *[[media:Ps01Ps03-3511-instruction-perfume.pdf|แบบฟอร์มคำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps03-35instruction11-Perfumefilled-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูลตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-01
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-42//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-42instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-01-42filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-01/1
| แบบคำขอยกเว้นภาษีตามมาตรา 103 และสำหรับน้ำมันและมาตรา 107 (4) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348207.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction01-Perfume1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-01-1-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-01/2
| แบบแจ้งการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี ณ สถานที่เก็บสินค้า ตามมาตรา 103 และมาตรา 107 (4)
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzq4/~edisp/uatucm348209.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction01-Perfume2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-01-2-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-02
| แบบรายการวัตถุหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าที่จะขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjkw/~edisp/uatucm290411.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction02-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-02-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-03
| แบบคำขอหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzm0/~edisp/uatucm334208.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction03-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-03-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-04
| คำขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296721.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction04-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-04-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-04/1
| บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296720.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction04-Perfume1-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-04-1-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-04/2
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296717.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction04-Perfume2-instruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-04-2-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-05
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297224.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction05-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-05-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-06
| แบบคำขอยกเว้นหรือคืนภาษี ตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk3/~edisp/uatucm297222.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction06-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-06-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-12
| คำขอและการอนุญาตทำลายสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296822.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction12-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps05-12-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.05-12/1
| รายการสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mjk2/~edisp/uatucm296823.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps05-44instruction12-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps011-44filledinstruction-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล]]|-| ภส.05-13| คำขอคืนภาษีสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ตามมาตรา 110 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560|*[[media:Ps01Ps05-44.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps0112-44instruction-Perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps011-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.07-01
| บัญชีประจำวันแสดงการรับและจ่ายวัตถุดิบ ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi0/~edisp/uatucm324161.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-44instruction01-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-01-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.07-02
| บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและการจำหน่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322639.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-44instruction02-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-02-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.07-03
| บัญชีรับจ่ายสินค้าที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามมาตรา 118แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mzi1/~edisp/uatucm325819.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-44instruction03-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-03-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|-
| ภส.07-04
| งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
|
*[[mediahttps:Ps01-44//www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mziy/~edisp/uatucm322635.pdf|แบบฟอร์ม]] *[[media:Ps01Ps07-44instruction04-Perfumeinstruction-perfume.pdf|คำอธิบายการกรอกข้อมูล]] *[[media:Ps01Ps07-04-44filledfilled-Perfumeperfume.pdf|ตัวอย่าง]]
|}