Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

สุรา

2,581 bytes removed, 07:21, 23 มีนาคม 2563
ย้อนการแก้ไขของ [[Special:Contributions/Panida|Panida]] ([[User talk:Panida|Talk]]) ไปยังรุ่นของ [[User:Panida note|Panida note]]
==พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา==
เนื่องจากการนำเข้า/ส่งออกสินค้าสุราจำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ส่งออกสินค้าสุรา จำเป็นที่จะต้องดำเนินการผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสามารถระบุพิกัดศุลกากร <br />สำหรับการแจ้งขออนุญาตหรือชำระภาษีผ่านศุลกากรได้ สามารถค้นหาพิกัดศุลกากร​ สำหรับสินค้าสุราได้ที่ จึงได้จับคู่พิกัดภาษีสรรพสามิตกับพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์​ สำหรับสินค้าสุรา [http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main http://itd.customs.go.th/igtf/viewerImportTariff.do?param=main[พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ สินค้าสุรา|ดังนี้]]
{| class="wikitable" ! colspan=4 |ตารางแสดงการเชื่อมโยงประเภทสินค้ากับพิกัดศุลกากร |- ! width=100px;|พิกัดสรรพสามิต! width=350px; |รายการ! width=200px|พิกัดศุลกากร|-|13.01 |(1) สุราแช่||-| |(ก) ชนิดเบียร์|2203.00.xx, 2202.91.00|-| |(ข) ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น|2204.00.00, 2204.10.00, 2204.29.00, 2205.xx.xx|-| |1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท||-| |2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท||-| |(ค) ชนิดสุราแช่ผลไม้ ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์องุ่น|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |1) ที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน 7 ดีกรี และมีขนาดบรรจุไม่เกิน 0.330 ลิตร|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|2204.10.00, 2205.xx.xx|-| |1) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 1,000 บาท||-| |2) ที่มีราคาขายปลีกแนะนำเกินกว่า 1,000 บาท||-| |(ง) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก (ก), (ข) และ (ค)|2206.xx.xx|-| |(2) สุรากลั่น||-| |(ก) ชนิดสุราขาว|2208.20.xx|-| |(ข) ชนิดอื่นนอกจาก (ก)||-| |1) ชนิดสุราสามทับ||-| |ก) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์หรือเภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2207.10.00|-| |ข) ที่นำไปทำการแปลงสภาพ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด|2208.20.xx|-| |ค) กรณีอื่น ๆ นอกจาก ก) และ ข)|2207.10.00|-| |2) ชนิดอื่น ๆ นอกจาก 1)|2208.xx,xx|}[[en:Liquor]]