Changes

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

หินอ่อนและหินแกรนิต

29 bytes added, 09:33, 20 เมษายน 2563
/* คุณลักษณะสินค้า */
| align="center" | 2
| เครื่องหมายการค้ารอง
| สัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พรบ.เครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
|-
| align="center" | 3